1746-NO8I 模拟量输出模块
  • 1746-NO8I 模拟量输出模块
  • 1746-NO8I 模拟量输出模块
  • 1746-NO8I 模拟量输出模块

产品描述

1746-NO8I 模拟量输出模块

模拟量8路模拟量输出模块1746-NO8I 模拟量输出模块

可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专门在工业环境下应用而设计。它采用可以编制程序的存储器,用来在执行存储逻辑运算和顺序控制  定时  计数和算术运算等操作的指令,并通过数字或模拟的输入(I)和输出(O)接口,控制各种类型的机械设备或生产过程


可编程逻辑控制器(PLC)的定义  可编程逻辑控制器简称PLC(英文全称:Programmable Logic Controller)。随着科学技术的发展,为适应多品种,小批量生产的需求而产生发展起来的一种新型的工业控制装置。


1.现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是PLC与现场控制的接口界面的输入通道。


2.现场输出接口电路由输出数据寄存器  选通电路和中断请求电路集成,作用PLC通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。


常用的I/O分类如下:


开关量:按电压水平分,有22-VAC  11-VAC  24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。


模拟量:按信号类型分,有电流型(4-2-mA,--2-mA)  电压型(--1-V,--5V,-1--1-V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。除了上述通用IO外,还有特殊IO模块,如热电阻  热电偶  脉冲等模块。


按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受大的底板或机架槽数限制。






PLC模拟量(工程量)转化的方法
 
1、基本概念
我们生活在一个物质的世界中。世间所有的物质都包含了化学和物理特性,我们是通过对物质的表观性质来了解和表述物质的自有特性和运动特性。
这些表观性质就是我们常说的质量、温度、速度、压力、电压、电流等用数学语言表述的物理量,在自控领域称为工程量。这种表述的优点是直观、
容易理解。在电动传感技术出现之前,传统的检测仪器可以直接显示被测量的物理量,其中也包括机械式的电动仪表。


2、标准信号
在电动传感器时代,中央控制成为可能,这就需要检测信号的远距离传送。但是纷繁复杂的物理量信号直接传送会大大降低仪表的适用性
。而且大多传感器属于弱信号型,远距离传送很容易出现衰减、干扰的问题。因此才出现了二次变送器和标准的电传送信号。
二次变送器的作用就是将传感器的信号放大成为符合工业传输标准的电信号,如--5V、--1-V或4-2-mA(其中用得多的是4-2-mA)。
而变送器通过对放大器电路的零点迁移以及增益调整,可以将标准信号准确的对应于物理量的被检测范围,如--1--℃或-1--1--℃等等。
这是用硬件电路对物理量进行数学变换。中央控制室的仪表将这些电信号驱动机械式的电压表、电流表就能显示被测的物理量。对于不同的量程范围,
只要更换指针后面的刻度盘就可以了。更换刻度盘不会影响仪表的根本性质,这就给仪表的标准化、通用性和规模化生产带来的无可限量的好处。


A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI4 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A10 10 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NI4 2 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1746-NI8 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A13 8 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NI8 13 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A7 5 PLC底板 PLC 
A-B 1756-ENBT 5 通讯模块 PLC 
A-B 1746-NO4I 6 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1746-NO4I 1 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1756-IB32 8 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-NO8I 5 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NR8 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-IF8 5 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1746-OA16 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-L62 2 CPU单元 PLC 
A-B 1746-OB16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-OB32 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB16 14 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 10 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 10 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-OF8 8 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1756-PA72 10 电源单元 PLC 
A-B 1746-OW16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-A10 1 PLC底板 PLC 
A-B 1746-P1 9 PLC附件 PLC 
A-B 1746-A10 3 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A7 2 PLC底板 PLC 
A-B 1746-P4 5 电源单元 PLC 
A-B 1747-BA 2 PLC附件 PLC 
A-B 1746-NI4 2 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1747-L541 2 可编程终端 PLC 
A-B 1746-NO4I 7 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1747-L542 2 可编程终端 PLC 
A-B 1747-L542 3 可编程终端 PLC 
A-B 1747-SN 2 存储器盒 PLC 
A-B 1756-A10 7 PLC底板 PLC 
A-B 1746-OB16 1 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-A13 5 PLC底板 PLC 
A-B 1746-P2 15 电源单元 PLC 
A-B 1756-A7 2 PLC底板 PLC 
A-B 1756-BA1 10 PLC 
A-B 1756-BA1 9 PLC 


A-B 1756-CP3 1 功能单元名称 PLC 
A-B 1747-L542 2 可编程终端 PLC 
A-B 1756-ENBT 3 通讯模块 PLC 
A-B 1756-ENBT 5 通讯模块 PLC 
A-B 1756-A10 3 PLC底板 PLC 
A-B 1756-IB32 8 数字量输入模块 PLC 
A-B 1756-A13 3 PLC底板 PLC 
A-B 1756-A7 3 PLC底板 PLC 
A-B 1756-IF8 4 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1756-BA1 1 PLC 
A-B 1756-ENBT 2 通讯模块 PLC 
A-B 1756-L62 1 CPU单元 PLC 
A-B 1756-ENBT 1 通讯模块 PLC 
A-B 1756-IF8 1 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1756-OB32 12 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-L62 1 CPU单元 PLC 
A-B 1756-OB32 3 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-OW16I 3 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-OF8 8 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1756-PA72 9 电源单元 PLC 
A-B 1756-PA72 1 电源单元 PLC 
A-B 1756-TBCH 15 PLC 
A-B 1756-TBCH 15 PLC 
A-B 1756-TBNH 15 PLC 
A-B 1756-TBNH 15 PLC 
A-B 1761-NET3 PLC 
A-B 1762-L40BWA 1 一体化PLC PLC 
A-B 1794-ACN15 3 PLC 
A-B 1794-IB16 3 PLC 
A-B 1794-IE8 3 一体化PLC PLC 
A-B 1794-IR8 3 一体化PLC PLC 
A-B 1794-IT8 3 一体化PLC PLC 
A-B 1794-OB16 3 存储器盒 PLC 
A-B 1794-OE4 3 一体化PLC PLC 
A-B 1794-TB3 5 一体化PLC PLC 
A-B 1794IE8XOE4
 5 PLC 




http://www.yuwdz.com

产品推荐