1756-OW16I 交流输出模块
  • 1756-OW16I 交流输出模块
  • 1756-OW16I 交流输出模块
  • 1756-OW16I 交流输出模块

产品描述

1756-OW16I 输出模块1756-OW16I

16路交流输出模块1756-OW16I

我们的 Bulletin 1756 基于机架的 ControlLogix- I/O 模块提供了全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制和特殊功能 I/O,可满足各种应用项目需要。您可以使用 ControlLogix 控制器的本地机架中的任何 I/O 模块,或者使用通过 ControlNet- 或 EtherNet/IP- 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中的任何 I/O 模块
安装在 ControlLogix- 框架中
需要可拆卸端子块 (RTB) 或 Bulletin 1492 接线接口模块 (IFM) 来进行所有现场接线
包含固有的时间戳功能,适用于事件序列 (SOE) 应用项目
可实现全面的 I/O 诊断,从而能够检测系统故障和现场故障
可带电插拔 (RIUP),便于维护
提供电子键控功能,有助于防止替换错误
在 Studio 5---- Logix Designer 应用程序中包含 I/O 向导,可快速方便地进行模块配置。
具有敷形涂覆,可在恶劣环境中提供保护
1756 ControlLogix 数字量 I/O 模块


提供各种电压
每个模块提供 8 至 32 个点
具备隔离和非隔离模块类型
包含通道级故障状态输出
可实现直接连接或机架优化通信
对选定模块进行现场诊断
1756 ControlLogix 模拟量 I/O 模块


包含输入、输出和组合模块
提供热电偶和热电阻模块
包含模块级别数据报警
提供工程单位整定
提供实时通道采样
提供电子模块匹配,可通过软件配置
包含机械可拆卸端子块匹配,用户自定义
逐通道配置电压、电流或 2 线变送器电流源流型
逐通道配置热电阻或热电偶

A-B 1756-IB32 8 数字量输入模块 PLC 
A-B 1756-A13 3 PLC底板 PLC 
A-B 1756-A7 3 PLC底板 PLC 
A-B 1756-IF8 4 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1756-BA1 1 PLC 
A-B 1756-ENBT 2 通讯模块 PLC 
A-B 1756-L62 1 CPU单元 PLC 
A-B 1756-ENBT 1 通讯模块 PLC 
A-B 1756-IF8 1 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1756-OB32 12 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-L62 1 CPU单元 PLC 
A-B 1756-OB32 3 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-OW16I 3 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-OF8 8 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1756-PA72 9 电源单元 PLC 
A-B 1756-PA72 1 电源单元 PLC 
A-B 1756-TBCH 15 PLC 
A-B 1756-TBCH 15 PLC 
A-B 1756-TBNH 15 PLC 
A-B 1756-TBNH 15 PLC 
A-B 1761-NET-ENI 3 PLC 
A-B 1762-L40BWA 1 一体化PLC PLC 
A-B 1794-ACN15 3 PLC 
A-B 1794-IB16 3 PLC 
A-B 1794-IE8 3 一体化PLC PLC 
A-B 1794-IR8 3 一体化PLC PLC 
A-B 1794-IT8 3 一体化PLC PLC 
A-B 1794-OB16 3 存储器盒 PLC 
A-B 1794-OE4 3 一体化PLC PLC 
A-B 1794-TB3 5 一体化PLC PLC 
A-B 1794-TB32 5 PLC 
A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-HSCE 1 周边产品 PLC 
A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
 
A-B 1756-CP3 1 功能单元名称 PLC 
A-B 1756-OW16I 3 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 100--C16DJ01 16A 24V 3 接触器 SOFT 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-N2 1 PLC附件 PLC 
A-B 1747-BA 2 PLC附件 PLC 
A-B 1746-C9 1 PLC附件 PLC 
A-B 1746-NI4 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NR8 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI8 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI8 13 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-P1 9 PLC附件 PLC 
A-B 1747-SN 2 存储器盒 PLC 
A-B 1762-L40BWA 1 一体化PLC PLC 
A-B 1746-NO8I 5 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-OA16 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-A13 4 PLC底板 PLC 
A-B 1746-N2 10 PLC 
A-B 1746-NI4 2 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1746-NO4I 6 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 10 数字量输出模块 PLC 
A-B 1747-L542 2 可编程终端 PLC 
A-B 1756-BA1 10 PLC 


A-B 1756-ENBT 3 通讯模块 PLC 
A-B 1756-TBCH 15 PLC 
A-B 1756-TBNH 15 PLC 
A-B 1746-A7 5 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A10 4 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A13 8 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A7 3 PLC底板 PLC 
A-B 1746-IB16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-IB32 5 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-IM16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-N2 10 PLC 
A-B 1746-NO4I 1 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB16 14 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 10 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OW16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-P4 5 电源单元 PLC 
A-B 1747-L541 2 可编程终端 PLC 
A-B 1747-L542 3 可编程终端 PLC 
A-B 1756-A10 7 PLC底板 PLC 
A-B 1756-A13 5 PLC底板 PLC 
A-B 1756-A7 2 PLC底板 PLC 
A-B 1756-BA1 9 PLC 
A-B 1756-IF16
A-B 1756-ENBT 5 通讯模块 PLC 
A-B 1756-IB32 8 数字量输入模块 PLC 
A-B 1756-IF8 4 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1756-L62 1 CPU单元 PLC 
A-B 1756-OB32 12 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-PA72 1 电源单元 PLC 
A-B 1756-TBCH 15 PLC 
A-B 1756-TBNH 15 PLC 
A-B 100--C16DJ01 16A 24V 3 接触器 SOFT 
A-B 1746-A10 10 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A13 4 PLC底板 PLC 
A-B 1746-IB16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-A10 4 PLC底板 PLC 
A-B 1746-IB32 5 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-IM16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-A13 4 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A13 8 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NO4I 2 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1746-A7 5 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A7 3 PLC底板 PLC 
A-B 1746-C9 1 PLC附件 PLC 
A-B 1746-HSCE 1 周边产品 PLC 
A-B 1746-OW16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-P2 15 电源单元 PLC 
A-B 1746-IB16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-P4 5 电源单元 PLC 
A-B 1746-IB32 5 数字量输入模块 PLC 
A-B 1747-L541 2 可编程终端 PLC 
A-B 1747-L542 3 可编程终端 PLC 
A-B 1746-IM16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-N2 1 PLC附件 PLC 
A-B 1746-N2 10 PLC 
A-B 1746-N2 10 PLC 
A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI4 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A10 10 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NI4 2 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1746-NI8 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A13 8 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NI8 13 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A7 5 PLC底板 PLC http://www.yuwdz.com

产品推荐