ROCKWELL变频器 20F14NF082JN0NNNNN
  • ROCKWELL变频器 20F14NF082JN0NNNNN
  • ROCKWELL变频器 20F14NF082JN0NNNNN
  • ROCKWELL变频器 20F14NF082JN0NNNNN

产品描述

规格交流工程型变频器 电压380-480V 厂家ROCKWELL 包装原装 售后质保一年 货期现货
ROCKWELL变频器安装编辑
1 端子块清晰的标注,适当的布局可以直接对需要很好小导线弯曲程度的电源和控制进行布线;
2 紧凑的面板装配设计,节省了宝贵的面板空间;
3 封装选项;
4 集成电磁兼容性( EMC )解决方案,允许全球范围内开箱即用的特性;变频器安装编辑
1 端子块清晰的标注,适当的布局可以直接对需要很好小导线弯曲程度的电源和控制进行布线;
2 紧凑的面板装配设计,节省了宝贵的面板空间;
3 封装选项;
4 集成电磁兼容性( EMC )解决方案,允许全球范围内开箱即用的特性;
美国Allen-Bradley PowerFlex系列变频器提供广泛的控制模式,几乎能满足任何电动机控制需要。
通过功能、选项和包装组合实现应用通用性,帮助满足安全要求、编程以及配置的方便,PowerFlex系列拥有一种能够满足您的应用需求的解决方案。·
·Allen-Bradley PowerFlex系列变频器的设计目的就是为您提供覆盖所有电压以及广泛额定功率的完整产品组合,带来一种开箱即用和集成。·
·
·Allen-Bradley PowerFlex 4系列变频器为设备级别、单*控制应用或简单的系统集成提供一种简单的解决方案。
这种通用的变频器种类设计目的即为了使用方便,提供一种紧凑包装以优化面板空间和应用的通用性。·
·Allen-Bradley PowerFlex 4系列变频器 可扩展的电动机控制
由于存在各种各样的应用需求,PowerFlex变频器提供广泛的电动机控制解决方案。
从开环速度调节到速度和转矩控制,PowerFlex系列变频器可以满足从简单到苛刻的应用。该系列还具有多种硬件、软件、安全和包装选择,帮助满足您的需要。·
22C-D017N103
22C-D022F103
22C-D022H103
22C-D022N103
22C-D030F103
22C-D030H103
22C-D030N103
22C-D038A103
22C-D04**103
22C-D060A103
22C-D072A103
22C-D088A103
22C-D10**103
22C-D142A103
22C-D170A103
22C-D208A103
22C-D260A103
22C-D310A103
22C-D370A103
22C-D460A103
22C-D6P0F103
22C-D6P0N103
22D-B012H204
22D-B012N104
22D-B017H204
22D-B017N104
22D-B024F104
22D-B024H204
22D-B024N104
22D-B033H204
22D-B033N104
22D-B2P3H204
22D-B2P3N104
22D-B5P0H204
22D-B5P0N104
22D-B8P0H204
22D-B8P0N104
22D-CCB
22D-CCC
22D-D010H204
22D-D010N104
22D-D012F104
22D-D012H204
22D-D012N104
22D-D017F104
22D-D017H204
22D-D017N104
22D-D024H204
22D-D024N104
22D-D1P4F104
22D-D1P4H204
22D-D1P4N104
22D-D2P3H204
22D-D2P3N104
22D-D4P0H204
22D-D4P0N104
22D-D6P0H204
22D-D6P0N104
22D-E012H204
22D-E012N104
22D-E019H204
22D-E019N104
22A-A1P4N113
22A-A1P5F104
22A-A1P5H204
20F14NF082JN0NNNNN
— 机械工具  风机,水泵  传送机和物料处理系统中速度控制装置的经济替代品
— 电压/频率控制(PowerFlex 4,4-)和无速度传感器矢量控制(于PowerFlex 4-)
— 通过on-machine ArmorStart提供IP67/NEMA 4防护等级
— 安装简单,DIN导轨安装或屏板安装
— 启动方便,一体化键盘,开箱即可操作
— 十个常用参数编为一组,可供快速简易编程
— 内置RS485接口具有可选的内置通讯模块多种的网络架构
— PowerFlex4-步序逻辑:基于逻辑步序使用预置的速度设定
22C-D030H103
22C-D030N103
22C-D038A103
22C-D04**103
22C-D060A103
22C-D072A103
22C-D088A103
22C-D10**103
22C-D142A103
22C-D170A103
22C-D208A103
22C-D260A103
22C-D310A103
22C-D370A103
22C-D460A103
22C-D6P0F103
22C-D6P0N103
22D-B012H204
22D-B012N104
22D-B017H204
22D-B017N104
22D-B024F104
22D-B024H204
22D-B024N104
22D-B033H204
22D-B033N104
22D-B2P3H204
22D-B2P3N104
22D-B5P0H204
22D-B5P0N104
22D-B8P0H204
22D-B8P0N104
22D-CCB
22D-CCC
22D-D010H204
22D-D010N104
22D-D012F104
22D-D012H204
22D-D012N104
22D-D017F104
22D-D017H204
22D-D017N104
22D-D024H204
22D-D024N104
22D-D1P4F104
22D-D1P4H204
22D-D1P4N104
22D-D2P3H204
22D-D2P3N104
22D-D4P0H204
22D-D4P0N104
22D-D6P0H204
22D-D6P0N104
22D-E012H204
22D-E012N104
22D-E019H204
22D-E019N104
20F14NF082JN0NNNNN
罗克韦尔PowerFlex 40-系列变频器
PF40为AB的经典变频器,本体上有一个DSI口,能与设备通过RS485接线以Modbus RTU的方式进行通信。传统DCS可通过此种方式,实现远程和控制变频器。本文通过Modbus Poll软件仿真,利用PF40实验箱,对变频器进行简单的、启动、停止、频率控制等。
PowerFlex变频器家族尺寸小并且效率高的成员。它们是为满足全球OEM和终用户对于灵活性,节省空间和使用方便的要求而设计的产品。
PowerFlex 4交流变频器
该变频器旨在满足全球OEM和终用户在简单化和节省空间方面的要求,
提供了一些直观的功能,如带局部的电位计的集成化键盘和即装即用的控制键。
结构紧凑,且易于使用,帮OEM  机器制造商和
终用户大大提高了电机控制性能。PowerFlex 4-具有无传感器矢量控制功
能,能满足低速转矩要求,有助于提高应用性能。
通过灵活的包装选择和简单编程结构,此变频器可以便捷地安装和配置多种
应用程序。
电机控制
- 伏特/赫兹控制
- 无传感器矢量控制
通讯集成RS 485接口,通用工业协议
用户界面集成编程键盘和本地LED
机壳P2-,IP3-,IP66/NEMA 4X
认证
- UL认证
- CE认证
- VDE认证
- C-Tick认证
20F14NF082JN0NNNNN
电机控制
- 伏特/赫兹控制
- 无传感器矢量控制
通讯集成RS485接口,通用工业协议
用户界面
4位数字显示  其他3个LED指示灯和滚动/复位按钮  可
选择的远程人机界面模块(HIM)或PC编程界面
机壳P2- IP3- 法兰安装
安全变频器罩壳安全扭矩中断/EN954-1类
其他功能
- 带或不带编码器反馈的速度控制
- 光纤应用特性
- StepLogic允许作为*立位置控制器
22B-A5P0N104
22B-A5P0N114
22B-A8P0C104
22B-A8P0F104
22B-A8P0H204
22B-A8P0N104
22B-A8P0N114
22B-B012C104
22B-B012F104
22B-B012H204
22B-B012N104
22B-B017C104
22B-B017F104
22B-B017H204
22B-B017N104
22B-B024F104
22B-B024H204
22B-B024N104
22B-B033F104
22B-B033H204
22B-B033N104
22B-B2P3C104
22B-B2P3F104
22B-B2P3H204
22B-B2P3N104
22B-B5P0C104
22B-B5P0F104
22B-B5P0H204
22B-B5P0N104
22B-B8P0C104
22B-B8P0F104
22B-B8P0H204
22B-B8P0N104
22B-CCB
22B-CCC
22B-D010C104
22B-D010F104
22B-D010H204
22B-D010N104
22B-D012F104
22B-D012H204
22B-D012N104
22B-D017F104
22B-D017H204
22B-D017N104
22B-D024F104
22B-D024H204
22B-D024N104
22B-D1P4C104
22B-D1P4F104
22B-D1P4H204
22B-D1P4N104
22B-D2P3C104
22B-D2P3F104
22B-D2P3H204
22B-D2P3N104
22B-D4P0C104
22B-D4P0F104
22B-D4P0H204
22B-D4P0N104
22B-D4P0N204
22B-D6P0C104
22B-D6P0F104
22B-D6P0H204
22B-D6P0N104
22B-E012F104
22B-E012H204
22B-E012N104
22B-E019F104
22B-E019H204
22B-E019N104
22B-E1P7C104
22B-E1P7F104
22B-E1P7H204
22B-E1P7N104
22B-E3P0C104
20F11FC011JA0NNNNN
20F11FC01**A0NNNNN
20F11FC015JA0NNNNN
20F11FC022JA0NNNNN
20F11FC030JA0NNNNN
20F11FC037JA0NNNNN
20F11FC043AA0NNNNN
20F11FC043JA0NNNNN
20F11FC060JA0NNNNN
20F11FC072JA0NNNNN
20F11FC085JA0NNNNN
20F11FC104AA0NNNNN
20F11FC104JA0NNNNN
20F11FC2P1JA0NNNNN
20F11FC3P5JA0NNNNN
20F11FC0AA0NNNNN
20F11FC0JA0NNNNN
20F11FC8P7JA0NNNNN
20F11FD014AA0NNNNN
20F11FD06**A0NNNNN
20F11GC011JA0NNNNN
20F11GC01**A0NNNNN
20F11GC015JA0NNNNN
20F11GC022AA0NNNNN
20F11GC022JA0NNNNN
20F11GC030JA0NNNNN
20F11GC037JA0NNNNN
20F11GC043JA0NNNNN
20F11GC060AA0NNNNN
20F11GC060JA0NNNNN
20F11GC072AA0NNNNN
20F11GC072JA0NNNNN
20F11GC08**A0NNNNN
20F11GC085JA0NNNNN
20F11GC2P1JA0NNNNN
20F11GC3P5JA0NNNNN
20F11GC0JA0NNNNN
20F11GC8P7AA0NNNNN
20F11GC8P7JA0NNNNN
20F11GD014AA0NNNNN
20F11GD027AA0NNNNN
20F11GD034AA0NNNNN
20F11GD040AA0NNNNN
20F11GD052AA0NNNNN
20F11GD077AA0NNNNN
20F11GD0AA0NNNNN
20F11NC011AA0NNNNN
20F11NC011JA0NNNNN
20F11NC01**A0NNNNN
20F11NC015JA0NNNNN
20F11NC022AA0NNNNN
20F11NC022JA0NNNNN
20F11NC030AA0NNNNN
20F11NC030JA0NNNNN
20F11NC037AA0NNNNN
20F11NC037JA0NNNNN
20F11NC043AA0NNNNN
20F11NC043JA0NNNNN
20F11NC060AA0NNNNN
20F11NC060JA0NNNNN
20F11NC072AA0NNNNN
20F11NC072JA0NNNNN
20F11NC08**A0NNNNN
20F11NC085JA0NNNNN
http://www.yuwdz.com

产品推荐