1756-IF16H
  • 1756-IF16H

产品描述

A-B 质保一年


销售电子产品、仪器仪表、机电设备、电气成套设备、机械设备及配件、
产品包括:PLC模块、人机界面(触摸屏)、变频器、软启动器、低压断路器、安全继电器、负荷开关、保护器、接触器、继电器、按钮、指示灯,安全开关
,安全继电器,交换机,以太网交换机,光电转换器等
供应:Allen-Bradley  、ROCKWELL(AB-罗克韦尔)、美国N-TRON交换机等
AB-ROCKWELL罗克韦尔  红狮N-TRON交换机 等
1756-IF16H 输入模块

模拟量16路输入模块1756-IF16H

全新原装质保一年1756-IF16H

SK-H1-SVFB2-E1  
SK-H1-SVFB2-D1 
SK-H1-SINFB1-A0   
SK-H1-ASICBD-E416   
SK-H1-ASICBD-E590  
1762-OW16
150-C9NBD
156-B32CB3  
1606-XLE120E
1606-XLP25A
1606-XLPRED
1606-XLRED20-30
1606-XLRED40
1732D-8I8O1212D
1734-AENTR
1734-CTM
1734D-IB8XOB8E
1734-EP24DC
1734-IB8
1734-IE4C
1734-IV8
1734-OE4C
1734-OV8E
1734-RTBS
1734-TBS
1734-TOP
1746-FIO4I
1746-IM16
1746-NIO4I
1746-OB16E
1746-OW4
1747-ACN15
1747-L524
1747-SDN
1756-A10
1756-A13
1756-A4
1756-CN2R
1756-CNB
1756-CNBR
1756-CP3
1756-DHRIO
1756-DNB
1756-EN2T
1756-EN2TR
1756-ENBT
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB32
1756-IF16
1756-IF16H
1756-IF8
1756-IF8H
1756-IT6I
1756-JMPR
1756-L63
1756-L71
1756-L72
1756-L73
1756-N2
1756-OA8E 
1756-OB16E
1756-OB16I
1756-OB32
1756-OB8
1756-OF4
1756-OF8
1756-OV16E
1756-PA72
1756-PA75
1756-PA75R
1756-PAR2
1756-PB75R
1756-RIO
1756-RM2
1756-RMC1
1756-TBCH
1756-TBSH
1761-L16BBB
1762-OB8
1762-OW16
1764-DAT
1766-L32BXB
1769-ADN
1769-CLL3
1769-ECL
1769-IA8I
1769-IF4
1769-L16ERBB1B
1769-L18ERBB1B
1769-L23FC1B
1769-L27ERM-FC1B
1769-L30ER
1769-L33ER
1769-L35CR
1769-OB8
1769-OW8
1770-CD10
1771-IQ
1783-US05T
1783-US8T
1784-KT
1784-PCD
1784-U2CN
1785-KE
1786-BNC
1786-BNCJ
1786-BNCP
1786-RG6
1791-8BR
1791-AIC
1791D-4CMCBL
1794-IB8
1794-OF4I
1794-OM8
1794-OV16P
1794-PS13
1794-TBNF
188-B1C010
188-B1C040
188-B1C200
188-B1C630


2071-AP2
2071-AP4
207501132C2R 
2075020COMM
207502262C2R
207502262D2R
207502263C1R2T
20750DNET
20750EMC1F2
20750ENC1
20-750-PBUS
20750PNET2P
2080-OB4
2080-RTD2 
2090-CFBM7DDCEAA09
2090-CSBM1DE-10AF09 
2090-CSBM1DE-14AA09 
2090-CSWM1DE-14AA09 
2090-DANFCTS01
2090-DANPT16S01
2090-MPBC-S
2090-MPFC-S
2090-U3BB2-DM44
2090-NFT-S03
2097-F1 
2097-F5
2097-V33PR3-LM 
2097-V34PR5
2098-DSD-020X
20AC011C3AYNANC0
20AC2P1A0AYNNNC0
20-COMM-E
20-COMM-Q
20F11NC015JA0NNNNN
20F11NC022JA0NNNNN
20F11NC043JA0NNNNN
20F11NC104JA0NNNNN
20F11NC8P7JA0NNNNN
20F1ANC140JA0NNNNN
20F1ANC170JN0NNNNN
20F1ANC205JN0NNNNN
20F1ANC260JN0NNNNN
20F1ANC302JN0NNNNN
20G11NC015JA0NNNNN
20G11RC015JA0NNNNN
20-HIM-A6
2198-CAPMOD-2240 
2198-D012-ERS3 
2198-D020-ERS3 
2198-D032-ERS3
2198-D057-ERS3 
2198-H040-P-T 
2198-H070-P-T 
2198-H2DCK 
2198-P031 
2198-P208 
2198-TCON-24VDCIN36 
22A-A2P1N113
22B-CCB
22C-D260A103
22C-D310A103
22-COMM-D
22D-D012N104
22D-D024N104
22F-A011N103
22F-A1P6N103
22F-B017N103
22F-B4P2N103
22F-B8P0N103
22F-D018N104
22F-D2P5N103
22F-D4P2N113
22-HIM-A3
22-HIM-B1
22P-D088A103
22-RF012-BS
25A-A4P8N114 
25A-D010N114 
25A-D2P3N114 
25A-D4P0N114 
25A-D6P0N114 
25B-D010N104
25B-D017N104
25B-D037N114
25B-D043N114
25B-D2P3N104
25B-D6P0N104


http://www.yuwdz.com

产品推荐