1766-L32BWA控制器
  • 1766-L32BWA控制器
  • 1766-L32BWA控制器
  • 1766-L32BWA控制器

产品描述

A-B 质保一年

1766-L32BWA控制器 供应1766-L32BWA控制器

罗克韦尔A-BMicroLogix控制器家族包含五种级别的控制器,体积小巧,功能强大。
MicroLogix 1000 控制器价格低廉,结构紧凑。
MicroLogix 1200 控制器结构小巧足以适应狭小的安装空间,但是功能强大,可以应用于多种应用场合,可以满足客户的各种需要。
在任何场合,使用MicroLogix 1500 控制器都可以满足高水准的控制要求。
作为MicroLogix 家族的新成员,MicroLogix 1100 和1400 控制器提供了多种新功能,而且价格低廉,扩大了应用范围,进一步增强了MicroLogix 家族的能力。


MicroLogix 1400 控制器
MicroLogix 1400 控制器是 MicroLogix 家族的新成员,MicroLogix 家族中的


MicroLogix 1000、MicroLogix 1100、MicroLogix 1200 和MicroLogix 1500 控


制器都是深受欢迎的产品。MicroLogix 1400 控制器为扩大应用范围而设计,内置模拟量输入,以太网通讯端口、 超高速计数器 (HSC)和脉冲序列输出(PTO), MicroLogix 1400 和MicroLogix 1100 控制器具有相同的重要特性,可以扩展更多I/O 模块、快速HSC/PTO 和额外的串口。 MicroLogix 1400 弥补了低端控制器在某些场合的应用,这些场合需要的数字量I/O 点数多达144 点。


每个MicroLogix 1400 控制器包含20 个数字量输入和12 个数字量输出。另外,某些模块包含4个内置的模拟量输入和2个模拟量输出,使用和MicroLogix 1200


一样的模块,MicroLogix 1400控制器可以扩展其I/O容量。单个MicroLogix 1400控制器可以扩展多达7 个1762 I/O 模块。

1769-CLL3
1769-CRL1
1769-CRL3
1769-CRR1
1769-CRR3
1756-OW16IK
1756-OX8I
1756-PA72
1756-PA72K
1756-PA75
1756-PA75K
1756-PA75R
1756-PAR2
1756-PAR2K
1756-PAR2XT
1756-PAXT
1756-PAXTR
1756-PB72
1756-PB72K
1756-PB75
1756-PB75K
1756-PB75R
1756-PBR2
1756-PBR2K
1756-PBR2XT
1756-PBXT
1756-PBXTR
1756-PC75
1756-PH75
1756-PLS
1756-PSCA2
1756-PSCA2K
1756-PSCA2XT
1756-RIO
1756-RM2
1756-RM2K
1756-RM2XT
1756-RMC1
1756-RMC10
1756-RMC3
1756-SPESMNRM
1756-SPESMNSE
1756-SYNCH
1756-TBCH
1756-TBE
1756-TBNH
1756-TBS6H
1756-TBSH
1757-SRC1
1757-SRC3
1760-CBL-PC02
1760-CBL-PM02
1760-CONN-RJ45
1760-DNET
1760-DUB
1760-IA12XOW6I
1760-IB12XOB4IOF
1760-IB12XOB8
1760-IB12XOW4IF
1760-IB12XOW4IOF
1760-IB12XOW6I
1760-L12AWA
1760-L12AWA-NC
1760-L12AWA-ND
1760-L12BBB
1760-L12BBB-ND
1760-L12BWB
1760-L12BWB-NC
1760-L12BWB-ND
1760-L12DWD
1760-L12NWN
1760-L12NWN-ND
1760-L18AWA-EX
1760-L18AWA-EXND
1760-L18BWB-EX
1760-L18BWB-EXND
1760-L18DWD-EX
1760-L18NWN-EX
1760-L18NWN-EXND
1760-L20BBB-EX
1760-L20BBB-EXND
1760-LDF
1760-LDFC
1760-LDFCA
1760-MM1
1760-MM2
1760-MM2B
1760-MM3
1760-NDC
1760-OW2
1760-PICOSOFTM
1760-PICOSOFTPROM
1760-RM-PICO
1760-RPLCONN
1760-SIM
1760-TERM1
1760-USB-GFX
1760-USB-PICO
1761-CBL-AC00
1761-CBL-AH02
1761-CBL-AM00
1761-CBL-AP00
1761-CBL-AS03
1761-CBL-AS09
1761-CBL-HM02
1761-CBL-PH02
1761-CBL-PM02
1761-HHM-K64
1761-L10BWA
1761-L10BWB
1761-L10BXB
1761-L16AWA
1761-L16BBB
1761-L16BWA
1761-L16BWB
1761-L16NWA
1761-L16NWB
1761-L20AWA-5A
1761-L20BWA-5A
1761-L20BWB-5A
1761-L32AAA
1761-L32AWA
1761-L32BBB
1761-L32BWA
1761-L32BWB
1761-NET-AIC
1761-NET-ENI
1761-RPL-T32X
1761-SIM-B16
1762-IA8
1762-IF2OF2
1762-IF4
1762-IR4
1762-IT4
1762-L24AWA
1762-L24AWAR
1762-L24BWA
1762-L24BWAR
1762-L24BXB
1762-L24BXBR
1762-L40AWA
1762-L40AWAR
1762-L40BWA
1762-L40BWAR
1762-L40BXB
1762-L40BXBR
1762-MM1
1762-MM1RTC
1762-OA8
1762-OB16
1762-OB32T
1762-OB8
1762-OF4
1762-OV32T
1762-OW16
1762-OW8
1762-OX6I
1762-RPLDIN2
1762-RPLDR2
1762-RPLRTB40
1762-RTC
1763-BA
1763-L16AWA
1763-L16BBB
1763-L16BWA
1763-L16DWD
1763-MM1
1763-NC01
1764-24AWA
1764-24BWA
1764-28BXB
1764-28BXB1
1764-DAT
1764-LRP
1764-LSP
1764-MM1
1764-MM1RTC
1764-MM2
1764-MM2RTC
1764-MM3
1764-MM3RTC
1764-RPLTB1
1764-RPLTB2
1764-RTC
1766-L32AWA
1766-L32AWAA
1766-L32BWA
1766-L32BWAA
1766-L32BXB
1766-L32BXBA
1766-MM1
1768-CNB
1768-CNBR
1768-ENBT
1768-EWEB
1768-KY1
1768-L43
1768-L43S
1768-L45
1768-L45S
1768-M04SE
1768-PA3
1768-PB3
1769-ADN
1769-AENTR
1769-ARM
1769-ASCII
1769-BA
1769-BOOLEAN
1769-CJC
1769-CLL1
1769-CLL3
1769-CRL1


http://www.yuwdz.com

产品推荐