440R-D22R2
  • 440R-D22R2
  • 440R-D22R2
  • 440R-D22R2

产品描述

A-B 质保一年

440R-D22R2  美国AB安全继电器440R-D22R2

美国AB罗克韦尔安全继电器提供广泛的安全功能
可通过简单逻辑、复位和定时配置实现多种功能
采用单线安全继电器连接,便于安装,提高了系统灵活性 端子按电源输入和输出进行了分组,使连接工作一目了然 提供紧凑型解决方案,可节省能源以及 DIN 导轨上的空间
端子布局和配置一致,简化了安装提供可选的 Guardmaster EtherNet/IP 网络接口 (440R-ENETR),该接口使 Guardmaster 安全继电器可以在 EtherNet/IP 网络上进行通信
包括 Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器,当与启用 GuardLink 的智能安全设备一起使用时,该安全继电器可提供从系统状态到各个防护门及急停开关的可见性
利用 GuardLink™ 技术安全系统提高互联企业的安全性。

440R-D22R2
440R-D22S2
440R-ATP4
440R-ATSC4
440R-C23137
440R-D22R2
440R-D23163
440R-D23164
440R-D23168
440R-E23098
440R-E23159
440R-E23161
440R-E23162
440R-E23191
440R-E23194
440R-E23195
440R-EM4R2
440R-D23021
440R-D23022
440R-D23023
440R-D23024
440R-D23025
440R-D23163
440R-D23164
440R-D23166
440R-D23168
440R-D23169
440R-D23171
440R-D23201
440G-LZS21SPLA
440G-LZS21SPLB
440G-LZS21SPLH
440G-LZS21SPRA
440G-LZS21SPRB
440G-LZS21SPRH
440G-LZS21STLA
440G-LZS21STLB
440G-LZS21STLH
440G-LZS21STRA
440G-LZS21STRB
440G-LZS21STRH
440G-LZS21UPLA
440G-LZS21UPLB
440G-LZS21UPLH
440G-LZS21UPRA
440G-LZS21UPRB
440G-LZS21UPRH
440G-LZS21UTLA
440G-LZS21UTLB
440G-LZS21UTLH
440G-LZS21UTRA
440G-LZS21UTRB
440G-LZS21UTRH
440G-M3NBBDH-AC
440G-MT47007
440G-MT47008
440G-MT47009
440G-MT47010
440G-MT47011
440G-MT47012
440G-MT47013
440G-MT47014
440G-MT47015
440N-Z21S16J
440N-Z21S17A
440N-Z21S17B
440N-Z21S17B-PUR
440N-Z21S17H
440N-Z21S17J
440N-Z21S26A
440N-Z21S26B
440N-Z21S26H
440N-Z21S26J
440N-Z21SS2A
440N-Z21SS2AN
440N-Z21SS2AN9
440N-Z21SS2B
440N-Z21SS2BN
440N-Z21SS2BN9
440N-Z21SS2H
440N-Z21SS2H-AS
440N-Z21SS2HN
440N-Z21SS2HN9
440N-Z21SS2HN9-FF
440N-Z21SS2J
440N-Z21SS2JN
440N-Z21SS2JN9
440N-Z21SS3PA
440N-Z21SS3PB
440N-Z21SS3PH
440N-Z21U16A
440N-Z21U16B
440N-Z21U16H
440N-Z21U16J
440N-Z21U17A
440N-Z21U17B
440N-Z21U17H
440N-Z21U17J
440N-Z21U26A
440N-Z21U26B
440N-Z21U26H
440N-Z21U26J
440N-Z21US2A
440N-Z21US2AN
440N-Z21US2AN9
440N-Z21US2B
440N-Z21US2BN
440N-Z21US2BN9
440N-Z21US2H
440N-Z21US2H-C
440N-Z21US2HN
440N-Z21US2HN9
440N-Z21US2J
440N-Z21US2JN
440N-Z21US2JN9
440N-Z21US3PA
440N-Z21US3PB
440N-Z21US3PH
440N-Z21W1PA


http://www.yuwdz.com

产品推荐