AB继电器440R-E21356
  • AB继电器440R-E21356

产品描述

A-B 质保一年

AB继电器440R-E21356 

罗克韦尔安全继电器AB继电器440R-E21356 

安全继电器
安全继电器检查和监视安全系统,让机器启动或执行命令停止机器。对于需要专门的逻辑设备才能实现安全功能的小型机器,单功能安全继电器是经济的解决方案。
如果需要大型及大量安全设备和小区域控制,则模块化和可配置监视安全继电器。
Guardmaster 440C-CR30 软件组态 安全继电器灵活、经济实用且易于使用。
对于需要多达 10 个双通道安全电路并控制多达 5 个输出区域的应用项目,这款继电器是理想之选。
您可以通过选择经过认证的安全功能块配置此继电器,从而快速构建您的应用项目。
此继电器与 Allen-Bradley Logix 控制器集成,可以使用 Studio 5000 Logix Designer 软件或 Connected Components Workbench 软件进行配置。
440C-CR30 继电器可以通过模块中的可选 EtherNet/IP 插件模块与控制系统共享信息,该插件模块可延长正常运行时间,助力实现互联企业。


440R-D23025
440R-D23163
440R-D23164
440R-D23166
440R-D23168
440R-D23169
440R-D23171
440R-D23201
440R-D23202
440R-DG2R2T
440R-E21356
440R-E21357
440R-E21358
440R-E23030
440R-E23097
440R-E23098
440R-E23159
440R-E23161
440R-E23162
440R-E23191
440R-E23192
440R-E23193
440R-E23194
440R-E23195
440R-EM4R2
440R-EM4R2D
440R-ENET
440R-ENETR
440R-F23027
440R-F23028
440R-F23199
440R-F23200
440R-G23029
440R-G23107
440R-G23108
440R-G23110
440R-G23214
440R-G23215
440R-G23216
440R-GL2S2P
440R-GL2S2T
440R-H23176
440R-H23177
440R-H23178
440R-H23179
440R-H23180
440R-H23181

700-HN224
700-HN229
700-HN230
700-HP32A24
700-HP32Z24
700-HPX2Z24
700-HT3
700-K22Z-ZY
700-K40E-ZY
700-MP12
700-MP4
700-MP8
700-N24
700-N31
700-NX274KFM
700-NX274ZDM
700-NX275KFM
700-NX275ZDM
700-NX275ZJM
700-NX276ZDM
700-PB00
700-PC00
700-S10
700-SAZY5Z25
700S-CF440DC
700S-CF440FC
700S-CF440JC
700S-CF440KC
700S-CF440KDC
700S-CF440KJC
700S-CF440KLC
700S-CF530DC
700S-CF530KDC
700S-CF530KFC
700S-CF530KJC
700S-CF530KLC
700S-CF620BC
700S-CF620DC
700S-CF620FC
700S-CF620JC
700S-CF620KDC
700S-CF620KFC
700S-CF620KJC
700S-CF620KLC
700S-CFB440DC
700S-CFB620DC
700-SCNN2Z25
700-SCNN3Z26
700-SCNY3Z25
700-SCZY3Z25
700-SH100HZ25
700-SH10HZ25
700-SH10JA12
700-SH10JZ24
700-SH25GZ24
700-SH25HZ25
700-SH25VZ25
700-SH50GA24
700-SH50GZ24
700-SH50HZ25
700-SH50VZ25
700-SH5FZ24
700-SH75HZ25
700-SKICZ24
700-SKOC2Z25
700-SKON2Z25
700-SKOZ2Z25
700-SN10
700-SN25
700-SN50
700-TBJ08B
700-TBJ08G
700-TBJ08R
700-TBJ20B
700-TBJ20G
700-TBJ20R
700-TBR12
700-TBR2110
700-TBR224
700-TBR224X
700-TBR24
700-TBR24X
700-TBR60
1336-QOUT-SP25A
1336-FAN-SP1A
1336-FAN-SP2A
1336-FAN-SP3A
1336-FAN-SP4B
1336-FAN-SP6B
1336-RLOAD-SP4A
1336-CAP-SP15A

440R-H23186
440R-H23187
440R-H23196
440R-J23044
440R-J23099
440R-J23100
440R-J23102
440R-J23106
440R-K23041
440R-L23047
440R-M23048
440R-M23057
440R-M23080
440R-M23081
440R-M23082
440R-M23084
440R-M23085
440R-M23086
440R-M23088
440R-M23089
440R-M23090
440R-M23092
440R-M23140
440R-M23141
440R-M23143
440R-M23143S
440R-M23144
440R-M23145
440R-M23147
440R-M23148
440R-M23149
440R-M23151
440R-M23203
440R-M23208
440R-M23227
440R-N23059
440R-N23112
440R-N23113
440R-N23114
440R-N23115
440R-N23116
440R-N23117
440R-N23118
440R-N23119
440R-N23120
440R-N23121
440R-N23123
440R-N23124
440R-N23125
440R-N23126
440R-N23127
440R-N23128
440R-N23129
440R-N23130
440R-N23131
440R-N23132
440R-N23132-R
440R-N23132S
440R-N23133
440R-N23134
440R-N23135
440R-N23135-R
440R-N23135S
440R-N23197
440R-N23198
440R-N23213
440R-P221AGS
440R-P226AGS-NNR
440R-P23071
440R-P23073
440R-P4NANS
440R-S07139
440R-S07140
440R-S07279
440R-S07280
440R-S07281
440R-S07283
440R-S07284
440R-S12R2
440R-S13R2
440R-S23173
440R-S23174
440R-S23175
440R-S35001
440R-S35002
440R-S35003
440R-S845AER-NNL
440R-T07114
440R-W23217
440R-W23218
440R-W23219


http://www.yuwdz.com

产品推荐