Allen-Bradley接触器100-K05ZA10 100-K05*10
  • Allen-Bradley接触器100-K05ZA10 100-K05*10
  • Allen-Bradley接触器100-K05ZA10 100-K05*10
  • Allen-Bradley接触器100-K05ZA10 100-K05*10

产品描述

A-B 售后质保一年

Allen-Bradley接触器100-K05ZA10 100-K05*10

5A 低压接触器100-K05ZA10 100-K05*10

罗克韦尔A-B IEC 小型接触器
 100-K IEC 小型接触器适用于面板空间宝贵的商业和轻工业应用项目。
这些小型设备宽度为 45 毫米,与标准 IEC 接触器相比,比较薄且对面板的深度要求较少。
 100-K 小型接触器是 Bulletin 100-M 接触器系列的替换产品系列。
Allen-Bradley接触器100-K05ZA10 100-K05*10 特性
小尺寸 交流和直流的尺寸相同 压非反转和反转接触器
5、9 和 12 A 接触器,额定电压 690V
IP2X 手指保护 可选的集成浪涌抑制器
与 Bulletin 193-K 双金属过载继电器兼容
主单元上符合 IEC 60947-4-1 的镜像触点以及符合 IEC 60947-5-1 的机械链接触点 软件升级测试

Allen-Bradley接触器100-K05ZA10 100-K05*10

100-DTB420
100-DTC180
100-DTC420
100-DTC860
100-DTCE860
100-DTCR860
100-DTCS860
100-DTS110
100-DTS180
100-DTS420
100-DX115KD22
100-DX115KE22
100-DX115KF22
100-DX115KN22
100-DX135KD22
100-DX135KE22
100-DX135KF22
100-DX135KN22
100-DX150KD22
100-DX150KE22
100-DX150KF22
100-DX150KN22
100-DX180KD22
100-DX180KE22
100-DX180KF22
100-DX180KN22
100-DX220KD22
100-DX220KE22
100-DX220KF22
100-DX220KN22
100-DX300KD22
100-DX300KE22
100-DX300KF22
100-DX300KN22
100-DX4CKD
100-DX4CKE
100-DX4CKF
100-DX4CKN
100-DX5CKD
100-DX5CKE
100-DX5CKF
100-DX5CKN
100-DX6CKD
100-DX6CKE
100-DX6CKF
100-DX6CKN
100-DXM00
100-DXSA11
100-DXTC135
100-DXTC180
100-DXTC300
100-EB11
100-EF22
100-ETA180
100-ETA3
100-ETA30
100-ETAZJ180
100-ETAZJ3
100-ETAZJ30
100-ETB180
100-ETB3
100-ETB30
100-ETBKJ180
100-ETBKJ3
100-ETBKJ30
100-ETY30
100-FA02
100-FA04
100-FA11
100-FA13
100-FA20
100-FA22
100-FA31
100-FA40
100-FAB02
100-FAB04
100-FAB11
100-FAB13
100-FAB20
100-FAB22
100-FAB31
100-FAB40
100-FAL11
100-FAL22
100-FB02
100-FB11
100-FB20
100-FB22
100-FBB02
100-FBL11
100-FC11
100-FC22
100-FC31
100-FCB11
100-FCB22
100-FCB31
100-FL11B
100-FL11D
100-FL11G
100-FL11J
100-FL11K
100-FL11KA
100-FL11KJ
100-FL11KN
100-FL11KY
100-FL11N
100-FL11T
100-FL11VA
100-FL11W
100-FL11Y
100-FLAM5KB
100-FLAM5KD
100-FLAM5KF
100-FLAM5KN
100-FLAM5ZS
100-FLAM6KB
100-FLAM6KD
100-FLAM6KF
100-FLAM6KN
100-FLAM6KS
100-FMA1
100-FMA2
100-FMC
100-FMP
100-FMS
100-FPTA180
100-FPTA30
100-FPTB180
100-FPTB30
100-FSC280
100-FSC280W
100-FSC48
100-FSC480
100-FSD250
100-FSV136
100-FSV277
100-FSV55
100-FSV575
100-FX02
100-FX04
100-FX11
100-FX13
100-FX20
100-FX22
100-FX31
100-FX40
100-FXPM127
100-FXPM240
100-FXPM48
100-FXS11
100-FXS20
100-FXTD220
100-FXTM127
100-FXTM240
100-FXTM415
100-FXTM48
100-FXTR127
100-FXTR240
100-FXTR48
100-G1000KB12
100-G1000KD12
100-G1000KF12
100-G1000KN12
100-G100012
100-G1200KB12
100-G1200KD12
100-G1200KF12
100-G1200KN12
100-G1200KU12
100-G120012
100-G550KB22
100-G550KD22
100-G550KF22
100-G550KN22
100-G55022
100-G550ZS22
100-G700KB22
100-G700KD22
100-G700KF22
100-G700KN22
100-G70022
100-G860KB22
100-G860KD22
100-G860KF22
100-G860KN22
100-G860KS22
100-G86022
100-JE
100-JE12
100-JE24KN
100-JE48
100-K-VPM
100-K05B01
100-K05B10
100-K05B400
100-K05D01
100-K05D10
100-K05D10M
100-K05D300
100-K05D400
100-K05DJ01
100-K05DJ10
100-K05DJ10M
100-K05DJ200
100-K05DJ400
100-K05KA10
100-K05KA300
100-K05KF01
100-K05KF10
100-K05KF10M
100-K05KF200
100-K05KF300
100-K05KF400
100-K05KJ01
100-K05KJ01M
100-K05KJ10
100-K05KN10
100-K05WD10
100-K05WJ10
100-K05ZA10
100-K05ZA10M
100-K05ZA200
100-K05ZA300
100-K05ZD10
100-K05ZD200
100-K05ZD300
100-K05ZJ01
100-K05ZJ01M
100-K05ZJ10
100-K05ZJ10M
100-K05ZJ200
100-K05ZJ300
100-K05ZJ400
100-K09B10
100-K09D01
100-K09D01M
100-K09D10
100-K09D10M
100-K09D400
100-K09DJ01
100-K09DJ10
100-K09DJ300
100-K09DJ400
100-K09KA01
100-K09KA10
100-K09KA300
100-K09KF01
100-K09KF10
100-K09KF200
100-K09KF300
100-K09KF400
100-K09KG10
100-K09KJ01
100-K09KJ10
100-K09KN01
100-K09KN10
100-K09VC10
100-K09WJ10
100-K09ZA01
100-K09ZA01M
100-K09ZA10
100-K09ZD01
100-K09ZD01M
100-K09ZD10
100-K09ZD300
100-K09ZD400
100-K09ZJ01
100-K09ZJ01M
100-K09ZJ10
100-K09ZJ10M
100-K09ZJ300
100-K09ZJ400
100-K09ZJ400M
100-K09ZQ10
100-K09ZS01
100-K09ZS10
100-K09ZS10M
100-K09ZS300
100-K09ZT01
100-K12D01
100-K12D10
100-K12D10M
100-K12D300
100-K12D400
100-K12DJ01
100-K12DJ10
100-K12DJ200
100-K12DJ400
100-K12KA01
100-K12KF01
100-K12KF10
100-K12KF200
100-K12KF300
100-K12KF400
100-K12KJ01
100-K12KJ10http://www.yuwdz.com

产品推荐