20F1AGC170JA0NNNNN
  • 20F1AGC170JA0NNNNN

产品描述

A-B 售后质保一年

ROCKWELL变频器20F1AGC170JA0NNNNN

供应20F1AGC170JA0NNNNN

PF750系列变频器作为高性能应用的典范,其功能强大,专为需要高度灵活和复杂控制系统而设计,适用于各种工业应用
PF750系列变频器除了本体以外,还可以根据实际要求扩展选件卡。其中PF753可扩展3块选件卡,而PF755可以扩展5块选件卡。
平常我们也开玩笑说PF750系列里面两块产品也是根据扩展卡槽数量来命名的。
产品介绍
架构级 PowerFlex 变频器功能丰富并提供应用特定参数,是高性能应用的理想选择。该系列变频器旨在提高应用灵活性和控制系统集成水平。
此类变频器的设计旨在提高应用灵活性,功率范围宽,几乎可以根据所有应用和环境要求“量身定制”
PowerFlex 750 系列交流变频器坚固耐用,其易用性、灵活性和的性能适用于各种工业应用。
PowerFlex 753 可为功率高达350 Hp 和 250 kW 的应用提供常规控制。PowerFlex 755 的灵活性高,性能范围高达 2000 Hp 和 1500 kW。
PowerFlex 750 系列具有如下一系列核心特性,可帮助用户程度提高生产力:
DeviceLogix — 嵌入式控制技术,支持离散量输出处理和变频器控制功能,同时使用离散量输入和变频器板载的变频器状态信息。
预测性诊断 — 允许变频器记录能影响其冷却风扇寿命和继电器输出的信息。也可以对变频器进行编程,使其监控机器或电机轴承的运行时间。
选项卡 — 每个变频器都具有一个插槽架构。这两款产品支持相同的硬件控制选件,有助于降低库存和备件要求。
安全断开扭矩和安全速度监控 — 让您可以根据应用需求选择合适的安全等级。
通信 — PowerFlex 755 内置以太网端口。可以使用通信模块轻松地为 PowerFlex 753 添加以太网功能
I/O — 选项卡可用于附加的模拟量和离散量 I/O。PowerFlex 753 随附的内置 I/O 也可以通过选项卡轻松扩展
封装 — 提供可在工厂和现场安装的机壳选件,可满足大部分环境要求:开放型和法兰安装选件可满足机柜式安装要求,
额外的保护墙安装可应对恶劣环境,并支持碎屑防护罩和导线板套件。
标准电源结构 — 采用通用的电源结构,具有相同的物理尺寸和功率范围。    
配置欠电压的幅值及动作,必须减速或者继续运行等,欠电压幅值范围为0.00/P20 [ 额定电压] x 1.41
如果将欠电压设定为很低,对负载的影响取决于欠电压的时间以及幅值,以及当前运行负荷状态。比如实际欠电压到250伏,欠电压时间为30s,
这段时间要求满负载运行,因为输入电压下降,输出电压也会相应下降,输出功率也会相应下降。如果此时50%负荷运行,
输出电压本身并不在高位,输入电压下降同时,输出电压也会相应下降,但在我满足50%负荷运行范围内,对负载影响不大。
在电网掉电以后,重新启动、运行.
这种模式下不会报警,会跨越掉电时间,具体时间可以通过参数设定,一般几秒应该没有问题。注意:P450[掉电模式A]一定要设定为1=”减速”
,这样能限度的保持运行状态。
PF755 变频器本体无IO 点,只有加配IO 卡。同样,如果PF753本体IO不够的话,也可以扩展IO卡,卡件型号有20-750-2262C-2R/20-750-2262D-2R/20-750-2263C-1R2T。
IO 卡的AI 输入的输入类型跳线需要选择:跳线在下面的位置代表输入为电压模式,跳线在上面位置代表输入为电流模式,


20F1AGC104JA0NNNNN
20F1AGC104JN0NNNNN
20F1AGC140AA0NNNNN
20F1AGC140AN0NNNNN
20F1AGC140JA0NNNNN
20F1AGC140JN0NNNNN
20F1AGC170JA0NNNNN
20F1AGC170JN0NNNNN
20G11NB042JA0NNNNN
20G11NB070JA0NNNNN
20G11NB4P2JA0NNNNN
20G11NC011AA0NNNNN
20G11NC011JA0NNNNN
20G11NC015AA0NNNNN
20G11NC015JA0NNNNN
20G11NC022AA0NNNNN
20G11NC022JA0NNNNN
20G11NC030AA0NNNNN
20G11NC030JA0NNNNN
20G11NC037AA0NNNNN
20G11NC037JA0NNNNN
20G11NC043AA0NNNNN
20G11NC043JA0NNNNN
20G11NC060AA0NNNNN
20G11NC060JA0NNNNN
20G11NC060JA0NNNNNN
20G11NC072AA0NNNNN
20G11NC072JA0NNNNN
20G11NC085AA0NNNNN
20G11NC085JA0NNNNN
20G11NC104AA0NNNNN
20G11NC104JA0NNNNN
20G11NC2P1AA0NNNNN
20G11NC2P1JA0NNNNN
20G11NC3P5AA0NNNNN
20G11NC3P5JA0NNNNN
20G11NC5P0AA0NNNNN
20G11NC5P0JA0NNNNN
20G11NC8P7AA0NNNNN
20G11NC8P7JA0NNNNN
20G11ND011AA0NNNNN
20G11ND014AA0NNNNN
20G11ND022AA0NNNNN
20G11ND022JA0NNNNN
20G11ND027AA0NNNNN
20G11ND027JA0NNNNN
20G11ND034AA0NNNNN
20G11ND040AA0NNNNN
20G11ND040JA0NNNNN
20G11ND052AA0NNNNN
20G11ND052JA0NNNNN
20G11ND065AA0NNNNN
20G11ND077AA0NNNNN
20G11ND096AA0NNNNN
20G11ND2P1AA0NNNNN
20G11ND2P1JA0NNNNN
20G11ND3P4AA0NNNNN
20G11ND3P4JA0NNNNN
20G11ND5P0AA0NNNNN
20G11ND5P0JA0NNNNN
20G11ND8P0AA0NNNNN
20G11ND8P0JA0NNNNN
20G11NE011AA0NNNNN
20G11NE011JA0NNNNN
20G11NE017AA0NNNNN
20G11NE017JA0NNNNN
20G11NE022AA0NNNNN
20G11NE022JA0NNNNN
20G11NE032AA0NNNNN
20G11NE052AA0NNNNN
20G11NE1P7AA0NNNNN
20G11NE2P7AA0NNNNN
20G11NE3P9AA0NNNNN
20G11NE6P1AA0NNNNN
20G11RB4P2JA0NNNNN
20G11RC011AA0NNNNN
20G11RC011JA0NNNNN
20G11RC015AA0NNNNN
20G11RC015JA0NNNNN
20G11RC2P1AA0NNNNN
20G11RC2P1JA0NNNNN
20G11RC3P5AA0NNNNN
20G11RC3P5JA0NNNNN
20G11RC5P0AA0NNNNN
20G11RC5P0JA0NNNNN
20G11RC8P7AA0NNNNN
20G11RC8P7JA0NNNNN
20G11RD011AA0NNNNN
20G11RD014AA0NNNNN
20G11RD2P1AA0NNNNN
20G11RD3P4AA0NNNNN
20G11RD5P0AA0NNNNN
20G11RD8P0AA0NNNNN
20G11TC460AN0NNNNN
20G11TC460JN0NNNNN
20G11TC540AN0NNNNN
20G11TC540JN0NNNNN
20G11TC567AN0NNNNN
20G11TC567JN0NNNNN
20G11TC650AN0NNNNN
20G11TC650JN0NNNNN
20G11TC750AN0NNNNN
20G11TC750JN0NNNNN
20G11TC770AN0NNNNN
20G11TC770JN0NNNNN
20G11TD430AN0NNNNN
20G11TD430JN0NNNNN
20G11TD485AN0NNNNN
20G11TD485JN0NNNNN
20G11TD545AN0NNNNN
20G11TD545JN0NNNNN


http://www.yuwdz.com

产品推荐