440R-D23022
  • 440R-D23022
  • 440R-D23022

产品描述

AB 罗克韦尔 产地美国 型号440R-D23022 供应商上海玉维电子

440R-D23022

供应销售440R-D23022

AB罗克韦尔安全继电器440R-D23022

罗克韦尔AB安全继电器
安全继电器检查和监视安全系统,让机器启动或执行命令停止机器。
对于需要专门的逻辑设备才能实现安全功能的小型机器,单功能安全继电器是经济的解决方案。
如果需要大型及大量安全设备和小区域控制,则模块化和可配置监视安全继电器。
罗克韦尔单功能安全继电器符合多种功能安全标准,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供可简化安装和降低系统复杂性的关键功能。
此外,通过可选 EtherNet/IP 接口从 GSR 智能安全继电器收集的信息可大限度减少计划外停机时间,提率,助力实现互联企业。
Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器进一步扩展了此功能,甚至能够共享通过 GuardLink 串联连接的安全开关及安全传感器的诊断和状态信息


440P-MARB22B
440P-MARB22E
440P-MARB22M9
440P-MARS11B
440P-MARS11E
440P-MARS11N5
440P-MDPB04B
440P-MDPB04E
440P-MDPB04M9
440P-MDPB13B
440P-MDPB13E
440P-MDPB13M9
440P-MDPB22B
440P-MDPB22E
440P-MDPB22M9
440P-MDPS11B
440P-MDPS11E
440P-MDPS11N5
440P-MMHB04B
440P-MMHB04E
440P-MMHB04M9
440P-MMHB13B
440P-MMHB13E
440P-MMHB13M9
440P-MMHB22B
440P-MMHB22E
440P-MMHB22M9
440P-MMHS11B
440P-MMHS11E
440P-MMHS11N5
440P-MRPB04B
440P-MRPB04E
440P-MRPB04M9
440P-MRPB13B
440P-MRPB13E
440P-MRPB13M9
440P-MRPB22B
440P-MRPB22E
440P-MRPB22M9
440P-MRPS11B
440P-MRPS11E
440P-MRPS11N5
440P-MRRB04B
440P-MRRB04E
440P-MRRB04M9
440P-MRRB13B
440P-MRRB13E
440P-MRRB13M9
440P-MRRB22B
440P-MRRB22E
440P-MRRB22M9
440P-MRRS11B
440P-MRRS11E
440P-MRRS11N5
440P-MSLB04B
440P-MSLB04E
440P-MSLB04M9
440P-MSLB13B
440P-MSLB13E
440P-MSLB13M9
440P-MSLB22B
440P-MSLB22E
440P-MSLB22M9
440P-MSLS11B
440P-MSLS11E
440P-MSLS11N5
440P-MSRB04B
440P-MSRB04E
440P-MSRB04M9
440P-MSRB13B
440P-MSRB13E
440P-MSRB13M9
440P-MSRB22B
440P-MSRB22E
440P-MSRB22M9
440P-MSRS11B
440P-MSRS11E
440P-MSRS11N5
440P-MTAB04B
440P-MTAB04E
440P-MTAB04M9
440P-MTAB13B
440P-MTAB13E
440P-MTAB13M9
440P-MTAB22B
440P-MTAB22E
440P-MTAB22M9
440P-MTAS11B
440P-MTAS11E
440P-MTAS11N5
440P-NX1
440P-NX4
440P-NX5
440P-NX6
440P-NX7
440P-NX8
440P-NX9
440P-SCI16
440P-SCI17
440P-WA1
440P-WA1A
440P-WA1B
440P-WA2A
440P-WA2B
440P-WC1
440P-WC1A
440P-WC2
440P-WC2A
440P-WC2B
440P-WM1
440P-WM1A
440P-WM2
440P-WM2A
440P-WM3
440P-WM4
440P-WM5
440R-23060
440R-A17138
440R-A23209
440R-A23210
440R-A23228
440R-A31562
440R-A70972
440R-ACABL1
440R-ACABL2
440R-ACABL3
440R-ATERM1P
440R-ATERM2C
440R-ATERM2P
440R-B23020
440R-B23211
440R-C23017
440R-C23018
440R-C23019
440R-C23136
440R-C23137
440R-C23139
440R-C23205
440R-D22R2
440R-D22S2
440R-D23021
440R-D23022
440R-D23023
440R-D23024
440R-D23025
440R-D23163
440R-D23164
440R-D23166
440R-D23169
440R-D23171
440R-D23201
440R-D23202
440R-E21356
440R-E21357
440R-E21358
440R-E23030
440R-E23097
440R-E23161
440R-E23162
440R-E23191
440R-E23192
440R-E23193
440R-E23194
440R-E23195
440R-EM4R2
440R-EM4R2D
440R-ENETR
440R-F23027
440R-F23028
440R-F23199
440R-F23200
440R-G23029
440R-G23107
440R-G23108
440R-G23110
440R-G23214
440R-G23215
440R-G23216
440R-GL2S2P
440R-GL2S2T
440R-H23176
440R-H23177
440R-H23178
440R-H23179
440R-C23205
440R-D22R2
440R-D22S2
440R-D23021
440R-D23022
440R-D23023
440R-D23024
440R-D23025
440R-D23163
440R-D23164


440R-H23180
440R-H23181
440R-H23186
440R-H23187
440R-H23196
440R-J23044
440R-J23100
440R-J23102
440R-J23106
440R-K23041
440R-L23047
440R-M23048
440R-M23057
440R-M23080
440R-M23081


http://www.yuwdz.com

产品推荐