1756-OF8
  • 1756-OF8

产品描述

AB 罗克韦尔 产地美国

模拟量8路输出模块1756-OF8

现货供应美国AB模拟量8路输出模块1756-OF8

模拟量输出模块:1756-OF4、1756-OF8   
输出路数:4路电流或电压;或8路电流或电压;  
电压范围:±104V;  
电流范围:420mA;  
分辨率:15位;   
模块扫描所有通道的时间:对于整数少8ms;对于浮点数少12ms;  
精度(25℃):≤005%满量程(电流);   
背板电流:200mA@5Vdc,120mA@24Vdc/150mA@5Vdc,210mA@24Vdc  
具有带电插拨功能;   
具有可拆卸端子块:1756-TBNH(20针);  

S12系列圆柱光电传感器
 
S126E
 
S126EQP
 
S12SN6R
 
S12SN6RQP
 
S12SP6R
 
S12SP6RQP
 
S18系列圆柱光电传感器
 
S186E
 
S186EQ
 
S18SN6R
 
S18SN6RQ
 
S18SP6R
 
S18SP6RQ1756-IF4FXOF2F-CC
1756-IF8
1756-IF8H
1756-IF8H-CC
1756-IF8HK
1756-IF8I
1756-IF8IH
1756-IF8IHK
1756-IF8IK
1756-IF8K
1756-IG16
1756-IG16-CC
1756-IH16I
1756-IH16I-CC
1756-IH16ISOE
1756-IH16ISOE-CC
1756-IM16I
1756-IM16IK
1756-IN16
1756-IN16-CC
1756-IR12
1756-IRT8I
1756-IRT8IK
1756-IT16
1756-IV16
1756-IV16-CC
1756-IV32
1756-IV32-CC
1756-JMPR
1756-L61
1756-L61S
1756-L62
1756-L62S
1756-L63
1756-L63S
1756-L63XT
1756-L64
1756-L65
1756-L71
1756-L71K


  
S183E
 
S183EQ1
 
S18AW3R
 
S18AW3RQ1
 
S18RW3R
 
S18RW3RQ1
 
S18SN6L
 
S18SN6LQ
 
S18SP6L
 
S18SP6LQ
 
S18AW3L
 
S18AW3LQ1
 
S18RW3L
 
S18RW3LQ1
 
S18SN6LP
 
S18SN6LPQ
 
S18SP6LP
 
S18SP6LPQ
 
S18AW3LP
 
S18AW3LPQ1
 
S18RW3LP
 
S18RW3LPQ1
 
S18SN6FF25
 
S18SN6FF25Q
 
S18SP6FF25
 
S18SP6FF25Q
 
S18AW3FF25
 
S18AW3FF25Q1
 
S18RW3FF25
 
S18RW3FF25Q1
 
S18SN6FF50
 
S18SN6FF50Q
 
S18SP6FF50
 
S18SP6FF50Q
 
S18AW3FF50
 
S18AW3FF50Q1
 
S18RW3FF50
 
S18RW3FF50Q1
 
S18SN6FF100
 
S18SN6FF100Q
 
S18SP6FF100
 
S18SP6FF100Q
 
S18AW3FF100
 
S18AW3FF100Q1
 
S18RW3FF100
 
S18RW3FF100Q1
 
S18SN6D
 
S18SN6DQ
 
S18SP6D
 
S18SP6DQ
 
S18AW3D
 
S18AW3DQ1
 
S18RW3D
 
S18RW3DQ1
 
S18SN6DL
 
S18SN6DLQ
 
S18SP6DL
 
S18SP6DLQ
 
S18AW3DL
 
S18AW3DLQ1
 
S18RW3DL
 
S18RW3DLQ1
 
M18系列圆柱光电传感器
 
M186E
 
M186EQ
 
M18SN6R
 
M18SN6RQ
 


http://www.yuwdz.com

产品推荐