接触器100-C60KF00
  • 接触器100-C60KF00
  • 接触器100-C60KF00
  • 接触器100-C60KF00

产品描述

我们的 Bulletin 100-E 提供 116 - 2650 A 的多种尺寸,有助于减少宽度和重量,节省面板空间。
其通用电子交流/直流线圈使选型更为方便,可大幅节能,并且可直接连接 PLC。
特性符合 IEC、UL 和 CSA 标准要求
多种电子交流/直流线圈简化了选型
提供集成 PLC 接口
低功耗,节省能源
符合 RoHs 标准
包含内置浪涌抑制
100-C16EY300
100-C16EY400
100-C16F01
100-C16F10
100-C16G10
100-C16H10
100-C16J10
100-C16K10
100-C16K300
100-C16KA10
100-C16KB10
100-C16KD01
100-C16KD10
100-C16KD300
100-C16KD400
100-C16KF01
100-C16KF10
100-C16KF400
100-C16KG01
100-C16KG10
100-C16KG400
100-C16KJ01
100-C16KJ10
100-C16KL01
100-C16KL10
接触器100-C60KF00
交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。
20A以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。
接触器100-C60KF00
交流接触器利用主接点来控制电路,
用辅助接点来导通控制回路。
主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
接触器100-C60KF00
100-C 提供节省空间且高性能设计的 9 - 97 A 接触器。这些低功耗接触器可用于控制电机和其他负载。
罗克韦尔IEC 标准接触器
特性
符合 IEC、UL 和 CSA 标准要求
提供适合所有接触器尺寸的通用附件
包含可反转线圈端子(进线侧或负载侧)
提供 IP2X 手指保护
符合 RoHs
包含采用 DC 线圈的内置浪涌抑制
提供辅助触点的单列和侧面安装
包含电子和气动定时模块
包含节省空间的线圈安装控制模块
提供可反转线圈端子(进线侧或负载侧)
100-C16ZJ01
100-C23A01
100-C23A10
100-C23A200
100-C23A300
100-C23B01
100-C23B10
100-C23C01
100-C23C10
100-C23D01
100-C23D10
100-C23D200
100-C23D300
100-C23D400
100-C23E10
100-C23EA01
100-C23EA10
100-C23EA200
100-C43D11
100-C43E00
100-C43EA00
100-C43EA01
100-C43EA10
100-C43ED00
100-C43ED01
100-C43ED10
100-C43EJ00
100-C43EJ01
100-C43EJ10
100-C43EQ00
100-C43EQ10
100-C43EY00
100-C43EY01
100-C43EY10
100-C43F00
100-C43F10
100-C43G00
100-C43H00
100-C43J00
100-C43J10
100-C43K10
100-C43KA00
100-C43KA10
100-C43KB00
100-C43KB10
100-C43KD00
100-C43KD01
100-C43KD10
100-C43KD11
100-C43KF00
100-C43KF01
100-C43KF10
100-C43KG10
100-C43KJ00
100-C43KJ01
100-C43KJ10
100-C43KL00
100-C43KL01
100-C43KL10
100-C43KN00
-/gjhfgg/-

http://www.yuwdz.com

产品推荐