1786-RPCD
  • 1786-RPCD

产品描述

A-B 产地美国 规格1756-ENBT

1786-RPCD

光纤中继器1786-RPCD

特点:
支持ControlNet工业控制现场总线协议,通信速率5M.
电接口具备15--V电压隔离以及6--W浪涌保护功能。
单光口/双光口链网支持.
采用DC9-3-V宽电源输入,双电源冗余,DC1---V电源隔离,反接保护.
提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
IP3-防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装。
性能指标:
数据电接口:
BNC-F接口形式。
支持ControlNet现场总线协议,通信速率:5M.
隔离电压:瞬间隔离电压5---V,持续隔离电压1---V。
终端电阻:该产品已内置75Ω终端电阻。
光纤接口:
光纤波长:多模85-nm  131-nm; 单模131-nm  155-nm。
传输光纤:多模5-/125 um  62.5/125 um  1--/14-um;单模8.3/125 um  9/125um  1-/125um 。
传输距离:多模2Km,单模2-Km,更远距离可选。
光纤接口类型:ST  SC  FC可选,标配ST光接口。


1783-BMS06SA
1783-BMS06SGA
1783-BMS06SGL
1783-BMS06SL
1783-BMS06TA
1783-BMS06TGA
1783-BMS06TGL
1783-BMS06TL
1783-BMS10CA
1783-BMS10CGA
1783-BMS10CGL
1783-BMS10CGN
1783-BMS10CGP
1783-BMS10CL
1783-BMS12T4E2CGL
1783-BMS12T4E2CGNK
1783-BMS12T4E2CGP
1783-BMS20CA
1783-BMS20CGL
1783-BMS20CGN
1783-BMS20CGP
1783-BMS20CGPK
1783-BMS20CL
1783-BMS4S2SGA
1783-BMS4S2SGL
1783-EMS04T
1783-EMS08T
1783-ETAP
1783-ETAP1F
1783-ETAP2F
1783-HMS16T4CGN
1783-HMS16TG4CGN
1783-HMS16TG4CGR
1783-HMS4C4CGN
1783-HMS4EG8CGN
1783-HMS4EG8CGR
1783-HMS4S8E4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGR
1783-HMS4T4E4CGN
1783-HMS8S4CGN
1783-HMS8SG4CGN
1783-HMS8SG4CGR
1783-HMS8T4CGN
1783-HMS8TG4CGN
1783-HMS8TG4CGR
1783-HMS8TG8EG4CGN
1783-HMS8TG8EG4CGR
1783-IMS28NDC
1783-IMS28RAC
1783-IMS28RDC
1783-IMXAC
1783-IMXDC
1783-MCF
1783-MS06T
1783-MS10T
1783-MX04E
1783-MX04S
1783-MX04T04E
1783-MX08F
1783-MX08S
1783-MX08T
1783-NATR
1783-RMCF
1783-RMS06T
1783-RMS10T
1783-SFP100FX
1783-SFP100LX
1783-SFP1GLX
1783-SFP1GSX
1783-SRKIT
1783-US14T2S
1783-US16T
1783-US4T1F
1783-US4T1H
1783-US5T
1783-US5TG
1783-US6T2F
1783-US6T2H
1783-US6TG2CG
1783-US7T1F
1783-US7T1H
1783-US8T
1783-ZMS16TA
1783-ZMS24TA
1783-ZMS4T4E2TGN
1783-ZMS4T4E2TGP
1783-ZMS8T8E2TGN
1783-ZMS8T8E2TGP
1783-ZMS8TA
1784-CF128
1784-CP
1784-CP10
1784-CP11
1784-CP14
1784-CP6
1784-CP7
1784-PCC1
1784-PCD1
1784-PCIC
1784-PCICS
1784-PCM2
1784-PCM5
1784-PCM6
1784-PKTCS
1784-PKTX
1784-PKTXD
1784-SD1
1784-SD2
1784-U2CN
1784-U2DHP
1784-U2DN
1785-ACC5LB
1785-ENET
1785-L40C
1785-L80B
1785-L80C
1785-L80C15
1785-L80E
1785-ME16
1786-BNC
1786-BNC2TNC
1786-BNCJ
1786-BNCJI
1786-BNCP
1786-CP
1786-CTK
1786-FS10
1786-FS100
1786-FS20
1786-FS200
1786-FS60
1786-RG6
1786-RG6F
1786-RPA
1786-RPCD
1786-RPFM
1786-RPFRL
1786-RPFRXL
1786-RPFS
1786-TCAP
1786-TCT2BD1
1786-TJPR
1786-TNCJ4
1786-TNCJI4
1786-TNCL10
1786-TNCLP4
1786-TNCLXT4
1786-TPR
1786-TPRT2T
1786-TPS
1786-TPST2T
1786-TPYR
1786-TPYS
1786-XT
1787-PLUG10R
1787-RSCABL
1787-USADPTR
1788-CN2DN
1788-CN2FFR
1788-DNBO
1788-EN2DN
1788-EN2DNR
1788-EN2DNROM
1788-EN2FFR
1788-EN2PAR
1788-ENBT
1788-FBJB4R
1788-FBJB6
1789-L10M
1789-L30M
1789-L60M
1790-0B16X
1790-0V16X
1790-0W8X
1790-15CMCBL
1790-16BV0X
1790-7CMCBL
1790-8BV8BX
1790-8BV8VX
1790D-0B16
1790D-0V16
1790D-0W6
1790D-8BV8B
1790D-8BV8V
1790D-N4C0
1790D-T0A6
1790D-T0B16
1790D-T0B32
1790D-T0V16
1790D-T0V32
1790D-T0W6
1790D-T16BV0
1790D-T16BV16B
1790D-T16BV16V
1790D-T32BV0
1790D-T4R0
1790D-T4T0
1790D-T8A0
1790D-T8BV8B
1790D-T8BV8V
1790D-TN0C2
440R-J23099
440R-J23100
440R-J23102
440R-J23106
440R-K23041
440R-L23047
440R-M23048
440R-M23057
440R-M23080
440R-M23081
440R-M23082
440R-M23084
440R-M23085
440R-M23086
440R-M23088
440R-M23089
440R-M23090
440R-M23092
440R-M23140
440R-M23141
440R-M23143
440R-M23143S
440R-M23144
440R-M23145
440R-M23147
440R-M23148
440R-M23149
440R-M23151
440R-M23203
440R-M23208
440R-M23227
440R-N23059
440R-N23112
440R-N23113
440R-N23114
440R-N23115
440R-N23116
440R-N23117
440R-N23118
440R-N23119
440R-N23120
440R-N23121
440R-N23123
440R-N23124
440R-N23125
440R-N23126
440R-N23127
440R-N23128
440R-N23129
440R-N23130
440R-N23131
440R-N23132
440R-N23132-R
440R-N23132S
440R-N23133
440R-N23134
440R-N23135
440R-N23135-R
440R-N23135S
440R-N23197
440R-N23198
440R-N23213
440R-P221AGS
440R-P226AGS-NNR
440R-P23071
440R-P23073
440R-P4NANS
440R-S07139
440R-S07140
440R-S07279
440R-S07280
440R-S07281
440R-S07283
440R-S07284
440R-S12R2
440R-S13R2
440R-S23173
440R-S23174
440R-S23175
440R-S35001
440R-S35002
440R-S35003
440R-S845AER-NNL
440R-T07114
440R-W23217
440R-W23218
440R-W23219
440R-W23220
440R-W23221
440R-W23222
440R-W23223
440R-W23224
440R-W23225
440R-W23226
440R-ZBE820AZ1
440R-ZBE820AZ2
440R-ZBL220Z24
440R-ZBR520AZ1
440R-ZBR520AZ2
440S-GLTAPBRK1
440S-GLTAPBRK5
440S-M470300
440S-M470303
440S-M471161
440S-M545002
440S-M545005
440S-M545008
440S-M545009
440S-M545013
440S-M545038
440S-M545039
440S-M545040
440S-M545098
440S-M565052
1786-RPCDhttp://www.yuwdz.com

产品推荐