1756-PA75R 电源模块
  • 1756-PA75R 电源模块

产品描述

产品名称冗余电源模块 A-B 产地美国 规格1756-PA75R

1756-PA75R 电源模块

冗余电源
为了创建冗余电源系统,您需要:
 两个冗余电源 ( 两个1756-PA75R 或者1756-PB75R)。
 一个1756-PSCA2 框架适配器模块。
 两根1756-CPR2 电缆,可将电源连接到1756-PSCA2 框架适配器模
块(0.91 m (3 ft) 长)。
 用户提供的报警器接线,可将电源连接到输入模块上,视需要
而定。
1756-PSCA2 框架适配器模块是一种无源设备,可将来自冗余电源的电
源汇集到ControlLogix B 系列框架背板上的单一电源连接器。
附件 - 冗余电源
ControlLogix-XT 电源
ControlLogix-XT 产品包括控制与通讯系统部件,和FLEX I/O-XT 产品使
用时,可以提供完整的控制系统解决方案,适用于温度范围在 -20...
70 °C (-4...158 °F) 的环境中。
当单独使用时, ControlLogix-XT 系统可以承受温度范围在-25...70 °C
(-13...158 °F) 的环境。
产品目录号 说明电压类别工作电压范围框架
1756-PA75R ControlLogix,冗余120V/220V AC 85...265V AC 标准B 系列
1756-PB75R 24V DC 19.2...32V DC 标准B 系列

1760-MM1
1760-MM2
1760-MM2B
1760-MM3
1760-NDC
1760-OW2
1760-PICOSOFTM
1760-PICOSOFTPROM
1760-RM-PICO
1760-RPLCONN
1760-SIM
1760-TERM1


1783-BMS06SA
1783-BMS06SGA
1783-BMS06SGL
1783-BMS06SL
1783-BMS06TA
1783-BMS06TGA
1783-BMS06TGL
1783-BMS06TL
1783-BMS10CA
1783-BMS10CGA
1783-BMS10CGL
1783-BMS10CGN
1783-BMS10CGP
1783-BMS10CL
1783-BMS12T4E2CGL
1783-BMS12T4E2CGNK
1783-BMS12T4E2CGP
1783-BMS20CA
1783-BMS20CGL
1783-BMS20CGN
1783-BMS20CGP
1783-BMS20CGPK
1783-BMS20CL
1783-BMS4S2SGA
1783-BMS4S2SGL
1783-EMS04T
1783-EMS08T
1783-ETAP
1783-ETAP1F
1783-ETAP2F
1783-HMS16T4CGN
1783-HMS16TG4CGN
1783-HMS16TG4CGR
1783-HMS4C4CGN
1783-HMS4EG8CGN
1783-HMS4EG8CGR
1783-HMS4S8E4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGR
1783-HMS4T4E4CGN
1783-HMS8S4CGN
1783-HMS8SG4CGN
1783-HMS8SG4CGR
1783-HMS8T4CGN
1783-HMS8TG4CGN
1783-HMS8TG4CGR
1783-HMS8TG8EG4CGN
1783-HMS8TG8EG4CGR
1783-MCF
1783-MS06T
1783-MS06T-CC
1783-MS10T
1783-MS10T-CC
1783-MX04E
1783-MX04S
1783-MX04T04E
1783-MX08F
1783-MX08F-CC
1783-MX08S
1783-MX08T
1783-MX08T-CC
1783-NATR
1783-RMCF
1783-RMS06T
1783-RMS10T
1783-SFP100FX
1783-SFP100LX
1783-SFP1GLX
1783-SFP1GSX
1783-SRKIT
1783-US14T2S
1783-US16T
1783-US4T1F
1783-US4T1H
1783-US5T
1783-US5TG
1783-US6T2F
1783-US6T2H
1783-US6TG2CG
1783-US7T1F
1783-US7T1H
1783-US8T
1783-ZMS16TA
1783-ZMS24TA
1783-ZMS4T4E2TGP
1783-ZMS8T8E2TGP
1783-ZMS8TA
1784-CF128
1784-CP
1784-CP10
1784-CP11
1784-CP14
1784-CP6
1784-CP7
1784-PCC1
1784-PCD1


http://www.yuwdz.com

产品推荐