ControlNet通讯模块1756-CNB
  • ControlNet通讯模块1756-CNB

产品描述

产品名称通讯模块 **AB 罗克韦尔 产地美国 规格ControlNet通讯模块1756-CNB

ControlNet通讯模块1756-CNB

罗克韦尔A-B 1756 系列 通信模块
在 1756 机架中对用户、设备和网络实施基于网络的访问控制
提供安全模块,用于对控制器和服务器之间共享的重要信息进行加密,以防止篡改
1756 计算模块可通过背板提供对 ControlLogix 控制器的高速访问
集成的 DisplayPort 可实现高清 5100 工业监视器的直接连接
可在 ControlLogix 机架中提供计算能力
Allen-Bradley Controllogix 1756系列PLC
Controllogix在编程软件、控制器和输入输出诸方面的紧密集成降低了在试运行和正常操作的开发成本和时间。
◆Controllogix系统以紧凑的、经济的产品提供离散控制、驱动控制、运动控制、过程控制、安全控制、便利的通讯连接、艺术级的输入输出功能。Controllogix系统是模块化的系统,您能有效的设计、建立和修改它,这有助于在培训和工程方面显著的降低成本。
◆真正意义上的冗余控制器结构提供无扰动切换和高可靠性。
◆提供众多的通讯选择、更多的模拟量、数字量和特殊输入输出模块。
◆Controllogix产品通过了TUV认证,能够应用于SIL 2要求的项目中。
Controllogix内容容量。大可扩展到8M,Controllogix控制器支持高标准过程控制应用,提供了在一个单一的集成环境中对运动控制指令进行高速处理的功能。
Controllogix提供了模块化的通讯网络连接选择,您根据您的需要购买相应的通讯模块即可。
Controllogix解决方案同样提供时间同步能力,这个在故障条件和过程顺序应用中是特别重要的。

A-B 1756-ENBT 3 通讯模块 PLC 
A-B 1756-TBCH 15 PLC 
A-B 1756-TBNH 15 PLC 
A-B 1746-A7 5 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A10 4 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A13 8 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A7 3 PLC底板 PLC 
A-B 1746-IB16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-IB32 5 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-IM16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-N2 10 PLC 
A-B 1746-NO4I 1 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB16 14 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 10 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OW16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-P4 5 电源单元 PLC 
A-B 1747-L541 2 可编程终端 PLC 
A-B 1747-L542 3 可编程终端 PLC 
A-B 1756-A10 7 PLC底板 PLC 
A-B 1756-A13 5 PLC底板 PLC 
A-B 1756-A7 2 PLC底板 PLC 
A-B 1756-BA1 9 PLC 
A-B 1756-IF16
A-B 1756-ENBT 5 通讯模块 PLC 
A-B 1756-IB32 8 数字量输入模块 PLC 
A-B 1756-IF8 4 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1756-L62 1 CPU单元 PLC 
A-B 1756-OB32 12 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-PA72 1 电源单元 PLC 
A-B 1756-TBCH 15 PLC 
A-B 1756-TBNH 15 PLC 
A-B 100--C16DJ01 16A 24V 3 接触器 SOFT 
A-B 1746-A10 10 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A13 4 PLC底板 PLC 
A-B 1746-IB16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-A10 4 PLC底板 PLC 
A-B 1746-IB32 5 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-IM16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-A13 4 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A13 8 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NO4I 2 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1746-A7 5 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A7 3 PLC底板 PLC 
A-B 1746-C9 1 PLC附件 PLC 
A-B 1746-HSCE 1 周边产品 PLC 
A-B 1746-OW16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-P2 15 电源单元 PLC 
A-B 1746-IB16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-P4 5 电源单元 PLC 
A-B 1746-IB32 5 数字量输入模块 PLC 
A-B 1747-L541 2 可编程终端 PLC 
A-B 1747-L542 3 可编程终端 PLC 
A-B 1746-IM16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-N2 1 PLC附件 PLC 
A-B 1746-N2 10 PLC 
A-B 1746-N2 10 PLC 
A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI4 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A10 10 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NI4 2 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1746-NI8 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A13 8 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NI8 13 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A7 5 PLC底板 PLC 
A-B 1756-ENBT 5 通讯模块 PLC 
A-B 1746-NO4I 6 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1746-NO4I 1 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1756-IB32 8 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-NO8I 5 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NR8 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-IF8 5 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1746-OA16 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-L62 2 CPU单元 PLC 
A-B 1746-OB16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-OB32 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB16 14 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 10 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 10 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-OF8 8 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1756-PA72 10 电源单元 PLC 
A-B 1746-OW16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-A10 1 PLC底板 PLC 
A-B 1746-P1 9 PLC附件 PLC 
A-B 1746-A10 3 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A7 2 PLC底板 PLC 
A-B 1746-P4 5 电源单元 PLC 
A-B 1747-BA 2 PLC附件 PLC 
A-B 1746-NI4 2 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1747-L541 2 可编程终端 PLC 
A-B 1746-NO4I 7 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1747-L542 2 可编程终端 PLC 
A-B 1747-L542 3 可编程终端 PLC 
A-B 1747-SN 2 存储器盒 PLC 
A-B 1756-A10 7 PLC底板 PLC 
A-B 1746-OB16 1 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-A13 5 PLC底板 PLC 
A-B 1746-P2 15 电源单元 PLC 


http://www.yuwdz.com

产品推荐