1756-OB16E PLC输出模块
  • 1756-OB16E PLC输出模块
  • 1756-OB16E PLC输出模块
  • 1756-OB16E PLC输出模块

产品描述

1756-OB16E  PLC输出模块

现货供应1756-OB16E 

AB plc模块1756-OB16E

全新原装质保一年特价供应


上海玉维电子主营:

AB-ROCKWELL罗克韦尔  红狮N-TRON交换机 等 
可编程控制器(PLC) 


A-B可编程控制器(PLC)、SLC500可编程控制器、MicroLogix可程控制器、 AB罗克韦尔变频器等


Allen-Bradley可编程控制器 


可编程序控制器(PLC): 


1、SLC500系列 


2、MicroLogix系列 


3、MicroLogix1500系列 

1769-STRT10
1769-STRT11
1769-STRT12
1770-CD1
1770-CD10
1770-CD2
1770-CD3
1770-CD4
1770-CD5
1770-CD7
1770-CD8
1770-CD9
1770-CG
1756-A7
1756-A7K
1756-A7XT
1756-BA1
1756-BA2
1756-BATA
1756-CFM
1756-CFM-CC
1756-CJC
1756-CMS1B1
1756-CMS1C1
1756-CN2
1756-CN2-CC
1756-CN2R
1756-CN2RK
1756-CN2RXT
1756-CNB
1756-CNB-CC
1756-CNBK
1756-CNBR
1756-CNBRK
1756-CP3
1756-CPR2
1756-CPR2D
1756-CPR2U
1756-DHRIO
1756-DHRIOK
1756-DNB
1756-DNBK
1756-EN2F
1756-EN2T
1756-EN2TK
1756-EN2TP
1756-EN2TPK
1756-EN2TPXT
1756-EN2TR
1756-EN2TRK
1756-EN2TRXT
1756-EN2TSC
1756-EN2TXT
1756-EN3TR
1756-EN3TRK
1756-ENBT
1756-ENBTK
1756-ESMCAP
1756-ESMCAPK
1756-ESMCAPXT
1756-ESMNRMK
1756-ESMNSE
1756-ESMNSEK
1756-ESMNSEXT
1756-EWEB
1756-EWEB-CC
1756-EWEBK
1756-A7
1756-A7K
1756-A7XT
1756-BA1
1756-BA2
1756-BATA
1756-BATM
1756-CFM
1756-CFM-CC
1756-CJC
1756-CN2
1756-CN2-CC
1756-CN2R
1756-CN2RK
1756-CN2RXT
1756-CNB
1756-CNB-CC
1756-CNBRK
1756-CP3
1756-CPR2
1756-CPR2D
1756-CPR2U
1756-DHRIO
1756-DHRIO-CC
1756-DNB
1756-EN2F
1756-EN2T
1756-EN2TK
1756-EN2TR
1756-EN2TRK
1756-EN2TRXT
1756-EN2TSC
1756-EN2TXT
1756-EN3TR
1756-ENBT
1756-ENBTK
1756-ESMCAP
1756-ESMCAPK
1756-ESMCAPXT
1756-ESMNRMK
1756-ESMNSE
1756-ESMNSEK
1756-ESMNSEXT
1756-EWEB
1756-EWEB-CC
1756-HIST1G
1756-HIST2G
1756-HSC
1756-HSC-CC
1756-HYD02
1756-HYD02-CC
1756-IA16
1756-IA16I
1756-IA16IK
1756-IA16K
1756-IA32
1756-IA32-CC
1756-IA8D
1756-IA8D-CC
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB16DK
1756-IB16I
1756-IB16I-CC
1756-IB16IF
1756-IB16IFK
1756-IB16ISOE
1756-IB16ISOE-CC
1756-IB16K
1756-IB32
1756-IB32K
1756-IC16
1756-IC16-CC
1756-IF16
1756-IF16H
1756-IF16H-CC
1756-IF16HK
1756-IF16IH
1756-IF16IHK
1756-IF16K
1756-IF4FXOF2F
1756-IF4FXOF2F-CC


http://www.yuwdz.com

产品推荐