AB伺服马达TLY-A230T-HJ64AA
  • AB伺服马达TLY-A230T-HJ64AA
  • AB伺服马达TLY-A230T-HJ64AA

产品描述

AB伺服马达TLY-A230T-HJ64AA

TL-紧凑型伺服电机
伺服电机是面向需要低惯量、高性能伺服电机的机器设计者的重要解决方案。
230V 电机体积小巧,功率较高,具有出色的定子设计和高转矩密度。这些电机包括高分辨率式编码器和 2000 线增量编码器。
特性
严格位置控制,具有 17 位分辨率
多圈高分辨率反馈,提供后备电池
控制高负载与电机转子转动惯量比率,同时保持系统稳定
板载存储器可保留电机标识
串行通信可自动向驱动器报告标识
46 mm、70 mm、90 mm 和 100 mm 框架尺寸
内置 24V 制动选项
特性
通过数字反馈设备向控制系统提供实时电机性能信息
经过优化以匹配变频器额定值,便于有效地确定系统规格
使用一条电缆提供反馈、电机制动和电机电源
Kinetix VPC 连续运行伺服电机


提供 3 种框架尺寸:165、215、300 毫米
提供 17.6…191.1 Nm 的额定扭矩
提供 4.0…30.0 kW 的额定功率
具有冷却风扇、轴密封、扩大尺寸的轴承以及支脚安装
使用内部永磁技术
Kinetix VPL 低惯量伺服电机


提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
提供 0.46…33.0 Nm 的额定扭矩
具有低惯量转子,可选的轴密封
Kinetix VPF 食品级伺服电机


提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
提供 0.54 - 14.78 Nm 扭矩范围
采用食品级白色涂料、轴封装置和符合 REACH 标准的食品级轴密封脂
包括不锈钢轴和紧固件
TL-A410M-BJ34AA
TL-A410M-HJ32AA
TL-A410M-HJ34AA
TL-SSN-1
TL-SSN-2
TL-SSN-3
TL-SSN-4
TL-TRPLAT-17-23
TL-TRPLAT-23-34
TL-TRPLAT-34-42
TLAR-A1100B-B2A
TLAR-A1100B-B4A
TLAR-A1100E-B2A
TLAR-A1100E-B4A
TLAR-A1200B-B2A
TLAR-A1200B-B4A
TLAR-A1200E-B2A
TLAR-A1200E-B4A
TLAR-A1300B-B2A
TLAR-A1300B-B4A
TLAR-A1300E-B2A
TLAR-A1300E-B4A
TLAR-A1400B-B2A
TLAR-A1400B-B4A
TLAR-A1400E-B2A
TLAR-A1400E-B4A
TLAR-A2100C-B2A
TLAR-A2100C-B4A
TLAR-A2100F-B2A
TLAR-A2100F-B4A
TLAR-A2200C-B2A
TLAR-A2200C-B4A
TLAR-A2200F-B2A
TLAR-A2200F-B4A
TLAR-A2300C-B2A
TLAR-A2300C-B4A
TLAR-A2300F-B2A
TLAR-A2300F-B4A
TLAR-A2400C-B2A
TLAR-A2400C-B4A
TLAR-A2400F-B2A
TLAR-A2400F-B4A
TLAR-A2600C-B2A
TLAR-A2600C-B4A
TLAR-A2600F-B2A
TLAR-A2600F-B4A
TLAR-A3100E-B2A
TLAR-A3100E-B4A
TLAR-A3100H-B2A
TLAR-A3100H-B4A
TLAR-A3200E-B2A
TLAR-A3200E-B4A
TLAR-A3200H-B2A
TLAR-A3200H-B4A
TLAR-A3300E-B2A
TLAR-A3300E-B4A
TLAR-A3300H-B2A
TLAR-A3300H-B4A
TLAR-A3400E-B2A
TLAR-A3400E-B4A
TLAR-A3400H-B2A
TLAR-A3400H-B4A
TLAR-A3600E-B2A
TLAR-A3600E-B4A
TLAR-A3600H-B2A
TLAR-A3600H-B4A
TLAR-A3800E-B2A
TLAR-A3800E-B4A
TLAR-A3800H-B2A
TLAR-A3800H-B4A
TLY-A110P-BJ62AA
TLY-A110T-HJ62AA
TLY-A110T-HJ64AA
TLY-A120P-BJ62AA
TLY-A120P-BJ64AA
TLY-A120T-HJ62AA
TLY-A120T-HJ64AA
TLY-A120T-HK62AA
TLY-A120T-HK62AN
TLY-A120T-HK64AA
TLY-A120T-HK64AN
TLY-A130F-B-X191
TLY-A130F-B-X192
TLY-A130P-BJ62AA
TLY-A130P-BJ64AA
TLY-A130T-HJ62AA
TLY-A130T-HJ64AA
TLY-A130T-HK62AA
TLY-A130T-HK62AN
TLY-A130T-HK64AA
TLY-A130T-HK64AN
TLY-A220F-B-X193
TLY-A220F-B-X194
TLY-A220F-B-X195
TLY-A220F-B-X196
TLY-A220P-BJ62AA
TLY-A220P-BJ64AA
TLY-A220T-HJ62AA
TLY-A220T-HJ62AN
TLY-A220T-HJ64AA
TLY-A220T-HJ64AN
TLY-A220T-HK62AA
TLY-A220T-HK62AY
TLY-A220T-HK64AA
TLY-A230F-B-X197
TLY-A230F-B-X198
TLY-A230P-BJ62AA
TLY-A230P-BJ64AA
TLY-A230T-HJ62AA
TLY-A230T-HJ62AN
TLY-A230T-HJ64AA
TLY-A230T-HJ64AN


http://www.yuwdz.com

产品推荐