DeviceNet总线电缆1485C-P1A150
  • DeviceNet总线电缆1485C-P1A150

产品描述

1485C-P1A150

电缆1485C-P1A150

DeviceNet总线电缆1485C-P1A150

美国AB 全新原装进口

上海玉维电子特价供应DeviceNet总线电缆1485C-P1A150


DeviceNet总线电缆1485C-P1A150 简介:

Allen-Bradley(A-B)电源介质连接设备是即插即用型连接器,可为三相电机分支电路 ArmorStart 分布式电机控制器提供电源,以及向与网络电源分开的辅助设备提供 24V 直流电源。我们的连接设备包括连接线、预制接插线、干线电缆、支线电缆、T 型接头和减压器、插座以及短接插头。
     1485 辅助电源介质连接设备基于 4 针连接器系统,用于单独从电网电源为 I/O 模块和其他设备提供 24V 直流电源。通常要为带输出连接的 I/O 设备提供单独的电源,以防因切换输出而造成电源中断。不过,某些设备无论是否存在输出,都需要单独的辅助电源来供电。
ControlNet 网络介质
  通过 ControlNet 网络介质和连接设备,可以灵活进行网络设计。ControlNet 同轴电缆是一种适用于典型安装的低损耗、RG-6 四芯屏蔽同轴电缆。ControlNet 光纤介质允许您延长网络的网段,提供对电磁干扰 (EMI) 的抗扰性,且允许在危险场所安装。我们提供适用于同轴电缆和光纤系统的各种连接器、分接头、终端器、中继器和工具。请根据应用项目和/或系统安装环境选择电缆类型。

特性:
采用高柔性和标准聚氯乙烯 (PVC).
包括 200 微米电缆.
长度为 10、20、30、60、100 和 300 m.
与 1786-RPFS 中继器结合使用.
可使用中继适配器向中继器模块提供大 1.6 A 电流(5 V 直流时).

1485C-F1G150 DEVICENET FLEX SPOOL
1485C-F1G300 DEVICENET FLEX SPOOL
1485C-F1G50 1485 DeviceNet Cable Spools
1485C-F1G600 DEVICENET FLEX SPOOL
1485C-P1-C150 150m DeviceNet Thin Media Cable Spool
1485C-P1-C300 300m DeviceNet Thin Media Cable Spool
1485C-P1-C50 50m DeviceNet Thin Media Cable Spool
1485C-P1-C600 600m DeviceNet Thin Media Cable Spool
1485C-P10M5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P10N5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P10N5-M5 DeviceNet Physical Media
1485C-P12N5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P12N5-M5 DeviceNet Physical Media
1485C-P15N5-M5 DeviceNet Physical Media
1485C-P18N5-M5 DeviceNet Physical Media
1485C-P1A150 1485C DeviceNet  Media Thick Cable
1485C-P1A300 1485C DeviceNet  Media Thick Cable
1485C-P1A50 1485C DeviceNet  Media Thick Cable
1485C-P1A500 1485C DeviceNet  Media Thick Cable
1485C-P1BS200 DEVICENET CL1 CABLE ROUND
1485C-P1BS420 DEVICENET CL1 CABLE ROUND

1485C-F1G150 设备网FLEX线轴
1485C-F1G300 设备网FLEX线轴
1485C-F1G50 1485设备网电缆线轴
1485C-F1G600 设备网FLEX线轴
1485C-P1-C150 150m DeviceNet Thin Media Cable Spool。
1485C-P1-C300 3m DeviceNet薄膜电缆线轴。
1485C-P1-C50 50米DeviceNet Thin Media Cable Spool。
1485C-P1-C600 600m的DeviceNet薄介质电缆卷轴。
1485C-P10M5-C 设备网物理介质
1485C-P10N5-C 设备网物理介质
1485C-P10N5-M5 设备网物理介质
1485C-P12N5-C 设备网物理介质
1485C-P12N5-M5 设备网物理介质
1485C-P15N5-M5 设备网物理介质
1485C-P18N5-M5 设备网物理介质
1485C-P1A150 1485C DeviceNet媒体粗线。
1485C-P1A300 1485C DeviceNet媒体粗线。
1485C-P1A50 1485C DeviceNet媒体粗线。
1485C-P1A500 1485C DeviceNet媒体粗线。
1485C-P1BS200 设备网CL1电缆轮
1485C-P1BS420 设备网CL1电缆轮
1485C-P1BS75 1485设备网电缆线轴
1485C-P1CG150 1485克DeviceNet Phyical Media Thin Cable。
1485C-P1CG300 DeviceNet薄电缆线轴。
1485C-P1CG50 1485克DeviceNet Phyical Media Thin Cable。
1485C-P1CG600 1485设备网电缆线轴
1485C-P1E200 1485C DeviceNet媒体扁平电缆。
1485C-P1E420 1485C DeviceNet媒体扁平电缆。
1485C-P1E75 1485C DeviceNet媒体扁平电缆。
1485C-P1G200 1485 Kiwklink电缆线轴
1485C-P1G420 1485 Kiwklink电缆线轴
1485C-P1G75 1485C DeviceNet媒体扁平电缆。
1485C-P1L200 1485C DeviceNet媒体扁平电缆。
1485C-P1L420 1485 Kiwklink电缆线轴
1485C-P1L75 1485C DeviceNet媒体扁平电缆。
1485C-P1M5-C 设备网物理介质
1485C-P1M5-Z5 设备网物理介质
1485C-P1N5-C 设备网物理介质
1485C-P1N5-M5 设备网物理介质
1485C-P1W100 KwikLink Lite IP20电缆卷轴。
1485C-P1W300 KwikLink Lite IP20电缆卷轴。
1485C-P1W600 KwikLink Lite IP20电缆卷轴。
1485C-P1X2N5-M5 DNET插入线厚
1485C-P1X5N5-M5 设备网厚插接线
1485C-P20N5-C 设备网物理介质
1485C-P20N5-M5 设备网物理介质
1485C-P24M5-C 设备网物理介质
1485C-P24N5-C 设备网物理介质
1485C-P24N5-M5 设备网物理介质
1485C-P25N5-M5 设备网物理介质
1485C-P2M5-C 设备网物理介质
1485C-P2M5-Z5 设备网物理介质
1485C-P2N5-C 设备网物理介质
1485C-P2N5-M5 设备网物理介质
1485C-P2W5-Z5 DNET,厚插接线
1485C-P30N5-M5 设备网物理介质
1485C-P35N5-M5 设备网物理介质
1485C-P3M5-C 设备网物理介质
1485C-P3N5-C 设备网物理介质
1485C-P3N5-M5 设备网物理介质
1485C-P40N5-M5 设备网物理介质
1485C-P45N5-M5 设备网物理介质
1485C-P4M5-C 设备网物理介质
1485C-P4N5-M5 设备网物理介质
1485C-P4X5N5-M5 设备网厚插接线
1485C-P50N5-M5 设备网物理介质
1485C-P55N5-M5 设备网物理介质
1485C-P5M5-C 设备网物理介质
1485C-P5N5-C 设备网物理介质
1485C-P5N5-M5 设备网物理介质
1485C-P6N5-C 设备网物理介质
1485C-P6N5-M5 设备网物理介质
1485C-P6X5N5-M5 设备网厚插接线
1485C-P75N5-M5 设备网物理介质
1485C-P7N5-M5 设备网物理介质
1485C-P8N5-C 设备网物理介质
1485C-P8N5-M5 设备网物理介质
1485C-P8W5-N5 设备网物理介质
1485C-P9N5-M5 设备网物理介质
1485C-R1A150 DNET电缆线轴
1485C-R1A300 DNET电缆线轴
1485C-R1A50 DNET电缆线轴
1485C-R1A500 DNET电缆线轴
1485C-R1CG150 DNET电缆线轴
1485C-R1CG300 DNET电缆线轴
1485C-R1CG50 DNET电缆线轴
1485C-R1CG600 DNET电缆线轴
1485C-R1M5-C DNET厚CORDSET
1485C-R1N5-C DNET厚CORDSET
1485C-R2M5-C DNET厚CORDSET
1485C-R2N5-C DNET厚CORDSET
1485C-R3M5-C DNET厚CORDSET
1485C-R3N5-C DNET厚CORDSET
1485C-R4M5-C DNET厚CORDSET
1485C-R4N5-C DNET厚CORDSET
1485C-R5M5-C 设备网物理介质
1485C-R5N5-C DNET厚CORDSET
1485C-P1BS75 1485 DeviceNet Cable Spools
1485C-P1CG150 1485C DeviceNet Phyical Media Thin Cable
1485C-P1CG300 1485 DeviceNet Thin Cable Spools
1485C-P1CG50 1485C DeviceNet Phyical Media Thin Cable
1485C-P1CG600 1485 DeviceNet Cable Spools
1485C-P1E200 1485C DeviceNet  Media Flat  Cable
1485C-P1E420 1485C DeviceNet  Media Flat  Cable
1485C-P1E75 1485C DeviceNet  Media Flat  Cable
1485C-P1G200 1485 Kiwklink Cable Spools
1485C-P1G420 1485 Kiwklink Cable Spools
1485C-P1G75 1485C DeviceNet  Media Flat  Cable
1485C-P1L200 1485C DeviceNet  Media Flat  Cable
1485C-P1L420 1485 Kiwklink Cable Spools
1485C-P1L75 1485C DeviceNet  Media Flat  Cable
1485C-P1M5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P1M5-Z5 DeviceNet Physical Media
1485C-P1N5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P1N5-M5 DeviceNet Physical Media
1485C-P1W100 KwikLink Lite IP20 Cable Spool
1485C-P1W300 KwikLink Lite IP20 Cable Spool
1485C-P1W600 KwikLink Lite IP20 Cable Spool
1485C-P1X2N5-M5 DNET PATCHCORD THICK
1485C-P1X5N5-M5 DEVICENET THICK PATCHCORD
1485C-P20N5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P20N5-M5 DeviceNet Physical Media
1485C-P24M5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P24N5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P24N5-M5 DeviceNet Physical Media
1485C-P25N5-M5 DeviceNet Physical Media
1485C-P2M5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P2M5-Z5 DeviceNet Physical Media
1485C-P2N5-C DeviceNet Physical Media
1485C-P2N5-M5 DeviceNet Physical Media
1485C-P2W5-Z5 DNET,THICK PATCHCORD
1485C-P30N5-M5 DeviceNet Physical Media


http://www.yuwdz.com

产品推荐